هر برند شامل اجزاء مهم و تاثیر گذار منحصر به خودش هست. اما چیزی که تقریبا به طور مشترک وجود داره عبارتند از:

  • هدف، چشم انداز، مأموریت، ارزش‌ها و اهداف استراتژیک
  • فرهنگ سازمانی برند
  • شخصیت برند
  • معماری برند
  • نام و شعار برند
  • هویت برند
  • صدا و پیام برند
  • ارتباطات برند

محتوای درس ” گام دوم پرسونال برند” را در پایین صفحه دنبال و تکالیف را انجام دهید.

پروژه ها و تکالیف

پروژه گام دوم پرسونال برند:

برای برند شخصی خودت، هر کدام از اجزاء برند که در این درس توضیح داده شد، را به اختصار بنویس و ارسال کن.

محتوای درس
۰% تکمیل‌شده ۰/۱ مرحله