جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

ورک شیت هدفگذاری

برای شروع هدفگذاری باید بدونی واقعا چی می خوای ، در چه وضعیتی هستی و… پس ورک شیت هدفگذاری رو صادقانه و با دقت و بدون تاثیر گرفتن از افراد کنارت پر کن.
هدف شماره۱
هدف
درجه سختی
وابستگی عاطفی
ابزار و امکانات لازم
معیار سنجش
 
هدف شماره۲
هدف
درجه سختی
وابستگی عاطفی
ابزار و امکانات لازم
معیار سنجش
 
هدف شماره۳
هدف
درجه سختی
وابستگی عاطفی
ابزار و امکانات لازم
معیار سنجش
 
هدف شماره۴
هدف
درجه سختی
وابستگی عاطفی
ابزار و امکانات لازم
معیار سنجش
 
هدف شماره۵
هدف
درجه سختی
وابستگی عاطفی
ابزار و امکانات لازم
معیار سنجش