ورک شیت هدفگذاری

برای شروع هدفگذاری باید بدونی واقعا چی می خوای ، در چه وضعیتی هستی و… پس ورک شیت هدفگذاری رو صادقانه و با دقت و بدون تاثیر گرفتن از افراد کنارت پر کن.
هدف شماره1
هدف
درجه سختی
وابستگی عاطفی
ابزار و امکانات لازم
معیار سنجش
 
هدف شماره2
هدف
درجه سختی
وابستگی عاطفی
ابزار و امکانات لازم
معیار سنجش
 
هدف شماره3
هدف
درجه سختی
وابستگی عاطفی
ابزار و امکانات لازم
معیار سنجش
 
هدف شماره4
هدف
درجه سختی
وابستگی عاطفی
ابزار و امکانات لازم
معیار سنجش
 
هدف شماره5
هدف
درجه سختی
وابستگی عاطفی
ابزار و امکانات لازم
معیار سنجش