گام هفتم – مهارت تحلیل، اعتماد به نفس ، قدرت تحلیل ، چک لیست ها ، طوفان فکری