گام دوم- اجزاء برند

هر برند شامل اجزاء مهم و تاثیر گذار منحصر به خودش هست. اما چیزی که تقریبا به طور مشترک وجود داره عبارتند از:

  • هدف، چشم انداز، مأموریت، ارزش‌ها و اهداف استراتژیک
  • فرهنگ سازمانی برند
  • شخصیت برند
  • معماری برند
  • نام و شعار برند
  • هویت برند
  • صدا و پیام برند
  • ارتباطات برند