یه موقع هایی لازمه تا برای رسیدن به هدف از انتها ( جایی که به هدف میرسیم) برگردیم عقب! پله پله.

تو فیزیک وقتی مسئله سخت می شد، مثلا تو حرکت شناسی یه ماشینی ترمز کرده بود و بعد از گذشت زمان و طی مسافت متوقف شده بود. به جای بررسی ترمز و توقف، حرکت رو برعکس در نظر می گرفتیم و فرض می کردم اتومبیل تازه راه افتاده و سرعتش رو زیاد کرده!!!

تو صنعت و شاید کنکور هم این مدل جوایب می داد. می گفتیم تست ها رو مهندسی معکوس حل می کنیم.

تو هدفگذاری، میشه رسیدن به هدف رو در نظر گرفت و پله پله به عقب برگشت.

یه مرحله قبل از رسیدن به هدف چی کار می کردیم. دو پله قبل چی و…

این چندتا حسن داره! وقتی نهایت کار رو می دونی، کار برات راحت تره. ترست کمتره و…

برای هدفت، مسیر از انتها به ابتدا رو بکش. بنویس مرحله به مرحله که برگردی عقب چی میشه چی می خواد و…