قبولی های دانشگاه تهران در کنکور ۹۶

نوشته محمد گنجی یکشنبه - ۱۴ آبان ۱۳۹۶

قبولی های دانشگاه تهران در کنکور ۹۶ نشون می ده چه رتبه هایی تو دانشگاه تهران قبول شدن و چه رشته ای قبول شدن

 

قبولی های دانشگاه تهران در کنکور 96

قبولی های دانشگاه تهران در کنکور ۹۶

نام شهر رتبه در سهمیه سهمیه رشته قبولی
ایزدى علیرضا شیراز رتبه ۳ منطقه ۳ روانشناسی|دانشگاه تهران / روزانه
شیبانى سینا تربت حیدریه رتبه ۴ منطقه ۲ حقوق|دانشگاه تهران / روزانه
گلیج فاطمه تنکابن رتبه ۴ منطقه ۳ حقوق|دانشگاه تهران / روزانه
کشاورز سیده مینا یاسوج رتبه ۵ منطقه ۳ حقوق|دانشگاه تهران / روزانه
عالیانى چالشمى لیلا الوند رتبه ۵ ایثارگر( ۵درصد ظرفیت) حقوق|دانشگاه تهران / روزانه
نظرى پور فاطمه کرمان رتبه ۵ ایثارگر( ۲۵درصد ظرفیت) حقوق|دانشگاه تهران / روزانه
شیدانیان آرانى زهرا تهران رتبه ۶ منطقه ۱ روانشناسی|دانشگاه تهران / روزانه
امیدیان امید فردوس رتبه ۶ منطقه ۳ مهندسی کامپیوتر|دانشگاه تهران / روزانه
نوروزى محمد رضا رباط کریم رتبه ۷ منطقه ۳ حقوق|دانشگاه تهران / روزانه
فیض سارا قم رتبه ۹ ایثارگر( ۵درصد ظرفیت) حقوق|دانشگاه تهران / روزانه
خوش باطن مهدى شاهین شهر رتبه ۱۰ منطقه ۱ حقوق|دانشگاه تهران / روزانه
سعید محمدرضا تهران رتبه ۱۰ ایثارگر( ۵درصد ظرفیت) حقوق|دانشگاه تهران / روزانه
دودابى نژاد عباس تنکابن رتبه ۱۱ منطقه ۳ مهندسی برق|دانشگاه تهران / روزانه
عسکرى زهره گتوند رتبه ۱۱ منطقه ۳ روانشناسی|دانشگاه تهران / روزانه
ایران نژاد محدثه سادات کرج رتبه ۱۳ منطقه ۲ روانشناسی|دانشگاه تهران / روزانه
محمدى دیار مریوان رتبه ۱۳ منطقه ۳ مهندسی کامپیوتر|دانشگاه تهران / روزانه
حیدرى حسین تهران رتبه ۱۳ ایثارگر( ۵درصد ظرفیت) مهندسی پزشکی|دانشگاه تهران / روزانه
بوتیماز سمانه اسلام‌شهر رتبه ۱۴ منطقه ۲ روانشناسی|دانشگاه تهران / روزانه
روحانى نژاد سجاد قم رتبه ۱۴ ایثارگر( ۲۵درصد ظرفیت) حقوق|دانشگاه تهران / روزانه
کریمى قمبوانى محمد صادق اصفهان رتبه ۱۶ منطقه ۱ حقوق|دانشگاه تهران / روزانه
قاسمى مقدم محمدابراهیم تهران رتبه ۱۶ ایثارگر( ۵درصد ظرفیت) مهندسی کامپیوتر|دانشگاه تهران / روزانه
جعفرى راینى فاطمه کرمان رتبه ۱۷ منطقه ۲ روانشناسی|دانشگاه تهران / روزانه
صحبتى مهرزاد زنجان رتبه ۱۷ ایثارگر( ۲۵درصد ظرفیت) حقوق|دانشگاه تهران / روزانه
کوچکى آقایى سیدمحمدرضا ابهر رتبه ۱۸ منطقه ۲ حقوق|دانشگاه تهران / روزانه
شجاعى ساحل شهرکرد رتبه ۱۸ منطقه ۲ زبان وادبیات فرانسه|دانشگاه تهران / روزانه
کاشفى کیا محسن قروه رتبه ۱۸ منطقه ۳ مهندسی برق|دانشگاه تهران / روزانه
سلطان زاده سیده فاطمه تربت حیدریه رتبه ۱۸ ایثارگر( ۵درصد ظرفیت) مهندسی کامپیوتر|دانشگاه تهران / روزانه
عباسى خیرآبادى مرضیه نجف آباد رتبه ۱۹ منطقه ۲ حقوق|دانشگاه تهران / روزانه
بلغه سجاد مشهد رتبه ۲۱ ایثارگر( ۵درصد ظرفیت) مهندسی برق|دانشگاه تهران / روزانه
رضائیان على بیگلویى حدیثه تهران رتبه ۲۱ ایثارگر( ۲۵درصد ظرفیت) حقوق|دانشگاه تهران / روزانه
نقوى شعاعى فاطمه تهران رتبه ۲۲ منطقه ۱ حقوق|دانشگاه تهران / روزانه
حاجیوند محدثه شهریار رتبه ۲۲ ایثارگر( ۲۵درصد ظرفیت) حقوق|دانشگاه تهران / روزانه
شیردره سارا تهران رتبه ۲۳ ایثارگر( ۲۵درصد ظرفیت) حقوق|دانشگاه تهران / روزانه
قلم سیاه نغمه یزد رتبه ۲۴ منطقه ۲ مهندسی معماری|دانشگاه تهران / روزانه
شیرافکن فاطمه قائم شهر رتبه ۲۵ ایثارگر( ۲۵درصد ظرفیت) حقوق|دانشگاه تهران / روزانه
هوشیار میلاد زنجان رتبه ۲۷ منطقه ۲ حقوق|دانشگاه تهران / روزانه
خواجه حیدرى امین رضا جیرفت رتبه ۲۷ منطقه ۳ مهندسی برق|دانشگاه تهران / روزانه
عظیمى نعیمه قم رتبه ۲۷ ایثارگر( ۲۵درصد ظرفیت) روانشناسی|دانشگاه تهران / روزانه
شفیعى فاطمه تیران رتبه ۲۸ منطقه ۳ روانشناسی|دانشگاه تهران / روزانه
عموزاده سماکوش طوبى بابل رتبه ۲۸ ایثارگر( ۵درصد ظرفیت) روانشناسی|دانشگاه تهران / روزانه
طالبى مرضیه ساری رتبه ۳۰ منطقه ۲ حقوق|دانشگاه تهران / روزانه
پور رحیمى مطهره تهران رتبه ۳۰ ایثارگر( ۵درصد ظرفیت) مهندسی برق|دانشگاه تهران / روزانه
چرچى بابایى مائده همدان رتبه ۳۲ منطقه ۲ حقوق|دانشگاه تهران / روزانه
کاظمى میان گسکرى مائده تنکابن رتبه ۳۲ منطقه ۳ مهندسی معماری|دانشگاه تهران / روزانه
فخرى على آباد على سبزوار رتبه ۳۳ ایثارگر( ۲۵درصد ظرفیت) حقوق|دانشگاه تهران / روزانه
رایگان امیرحسین تهران رتبه ۳۴ منطقه ۱ زبان وادبیات انگلیسی|دانشگاه تهران / روزانه
رضائى مهر علیرضا ساوه رتبه ۳۴ منطقه ۲ حقوق|دانشگاه تهران / روزانه
اسماعیلى نسب على رفسنجان رتبه ۳۴ ایثارگر( ۵درصد ظرفیت) مهندسی مکانیک|دانشگاه تهران / روزانه
اکبرى فاطمه رامسر رتبه ۳۵ منطقه ۲ حقوق|دانشگاه تهران / روزانه
حلیمى علیرضا تهران رتبه ۳۵ ایثارگر( ۵درصد ظرفیت) فقه ومبانی حقوق اسلامی|دانشگاه تهران / روزانه
میرفخرالدینى ابوالفضل یزد رتبه ۳۶ منطقه ۲ حقوق|دانشگاه تهران / روزانه
رضایى پور مریم تهران رتبه ۳۶ ایثارگر( ۲۵درصد ظرفیت) حقوق|دانشگاه تهران / روزانه
مساواتى سیده فاطمه همدان رتبه ۳۷ ایثارگر( ۲۵درصد ظرفیت) روانشناسی|دانشگاه تهران / روزانه
پورعلى بازارده کوثر چالوس رتبه ۳۸ منطقه ۲ روانشناسی|دانشگاه تهران / روزانه
حیدرى محمدعلى اسلام‌شهر رتبه ۳۸ ایثارگر( ۵درصد ظرفیت) مهندسی مکانیک|دانشگاه تهران / روزانه
صدیقیان کاشى آیدا قم رتبه ۳۹ منطقه ۲ حقوق|دانشگاه تهران / روزانه
واحدى گشنیانى حسین قائم شهر رتبه ۴۰ منطقه ۲ حقوق|دانشگاه تهران / روزانه
سنجرى بنستانى راضیه جیرفت رتبه ۴۰ ایثارگر( ۲۵درصد ظرفیت) حقوق|دانشگاه تهران / روزانه
فضل زرندى سجاد تهران رتبه ۴۱ ایثارگر( ۵درصد ظرفیت) مهندسی برق|دانشگاه تهران / روزانه
یوسفى ابوالفضل فرخ شهر رتبه ۴۲ ایثارگر( ۵درصد ظرفیت) مهندسی برق|دانشگاه تهران / روزانه
روستایى هدى تهران رتبه ۴۳ ایثارگر( ۲۵درصد ظرفیت) حقوق|دانشگاه تهران / روزانه
رضافر امیرحسین تویسرکان رتبه ۴۵ منطقه ۲ حقوق|دانشگاه تهران / روزانه
محمدى نیلوفر بوشهر رتبه ۴۵ ایثارگر( ۵درصد ظرفیت) مهندسی مکانیک|دانشگاه تهران / روزانه
ثاقب فاطمه ساری رتبه ۴۶ منطقه ۲ حقوق|دانشگاه تهران / روزانه
ایمن پور زهرا شیراز رتبه ۴۶ ایثارگر( ۲۵درصد ظرفیت) حقوق|دانشگاه تهران / روزانه
معظمى حامد قروه رتبه ۴۸ منطقه ۳ مهندسی عمران|دانشگاه تهران / روزانه
گرجانى شایا اردبیل رتبه ۴۹ منطقه ۲ مهندسی برق|دانشگاه تهران / روزانه
چاهه امیرحسین تهران رتبه ۴۹ ایثارگر( ۵درصد ظرفیت) مهندسی مکانیک|دانشگاه تهران / روزانه
کهن فاطمه تهران رتبه ۵۰ منطقه ۱ حسابداری|دانشگاه تهران / روزانه
صالحى نیا الهام شیراز رتبه ۵۱ منطقه ۱ حقوق|دانشگاه تهران / روزانه
طباطبائى فرد علیرضا تهران رتبه ۵۳ منطقه ۱ زبان وادبیات انگلیسی|دانشگاه تهران / روزانه
خیشه ریحانه اسلام‌شهر رتبه ۵۳ منطقه ۲ روانشناسی|دانشگاه تهران / روزانه
ابراهیمى شاهین تهران رتبه ۵۳ منطقه ۳ روانشناسی|دانشگاه تهران / روزانه
نودین نژاد فرزاد سیرجان رتبه ۵۴ ایثارگر( ۵درصد ظرفیت) مهندسی مکانیک|دانشگاه تهران / روزانه
نکومنشى نژاد زینب تهران رتبه ۵۵ منطقه ۱ روانشناسی|دانشگاه تهران / روزانه
ابراهیم نژاد مشیزى محمدصابر کرمان رتبه ۵۵ منطقه ۲ مهندسی کامپیوتر|دانشگاه تهران / روزانه
محمدیان یاسمین پردیس رتبه ۵۶ منطقه ۳ روانشناسی|دانشگاه تهران / روزانه
ترابى مهدى زنجان رتبه ۵۷ منطقه ۲ حقوق|دانشگاه تهران / روزانه
مرادخانى بهنام تنکابن رتبه ۵۷ منطقه ۳ مهندسی برق|دانشگاه تهران / روزانه
کریمى امیر حسین تهران رتبه ۵۹ منطقه ۱ حقوق|دانشگاه تهران / روزانه
سالمى علیرضا بوشهر رتبه ۵۹ منطقه ۲ مهندسی کامپیوتر|دانشگاه تهران / روزانه
بهشتیان مریم یزد رتبه ۶۱ منطقه ۲ روانشناسی|دانشگاه تهران / روزانه
مرآتى فشى محدثه شهر قدس رتبه ۶۱ منطقه ۳ زبان وادبیات انگلیسی|دانشگاه تهران / روزانه
داراى مهدى سرخس رتبه ۶۲ منطقه ۳ مهندسی صنایع|دانشگاه تهران / روزانه
عباسى على بابل رتبه ۶۳ منطقه ۲ مهندسی کامپیوتر|دانشگاه تهران / روزانه
حمدى زهرا قرچک رتبه ۶۳ منطقه ۳ مهندسی کامپیوتر|دانشگاه تهران / روزانه
نصرآبادى حسن آزادشهر رتبه ۶۴ منطقه ۳ فقه ومبانی حقوق اسلامی|دانشگاه تهران / روزانه
جلودارى نوش آبادى سارا آران و بیدگل رتبه ۶۵ منطقه ۲ روانشناسی|دانشگاه تهران / روزانه
ذبیحى طارى امیرحسین تهران رتبه ۶۵ ایثارگر( ۵درصد ظرفیت) مهندسی مکانیک|دانشگاه تهران / روزانه
فروزان ابراهیمى سیدمعین کرمان رتبه ۶۷ منطقه ۲ مهندسی کامپیوتر|دانشگاه تهران / روزانه
مدرس گرجى نیما سنندج رتبه ۶۸ منطقه ۲ مهندسی کامپیوتر|دانشگاه تهران / روزانه
قهرمان پور بناب نعیم بناب رتبه ۶۹ منطقه ۲ مهندسی کامپیوتر|دانشگاه تهران / روزانه
شاه بنده وایقان مبینا شهریار رتبه ۷۰ ایثارگر( ۲۵درصد ظرفیت) مهندسی کامپیوتر|دانشگاه تهران / روزانه
سعیدى مقدم ارشیا آمل رتبه ۷۱ منطقه ۲ مهندسی کامپیوتر|دانشگاه تهران / روزانه
خاکى حامد فردوس رتبه ۷۲ منطقه ۳ مهندسی عمران|دانشگاه تهران / روزانه
فتاح پور مهدى ورامین رتبه ۷۳ منطقه ۳ مهندسی کامپیوتر|دانشگاه تهران / روزانه
خسروى محمدرضا خمین رتبه ۷۳ ایثارگر( ۵درصد ظرفیت) مهندسی مکانیک|دانشگاه تهران / روزانه
ابطحى سیدامیرحسین تهران رتبه ۷۳ ایثارگر( ۵درصد ظرفیت) علوم سیاسی|دانشگاه تهران / روزانه
سرسنگى نسترن شهرری رتبه ۷۴ منطقه ۳ روانشناسی|دانشگاه تهران / روزانه
خوشنام رضا بیرجند رتبه ۷۵ منطقه ۲ مهندسی عمران|دانشگاه تهران / روزانه
ملکى زاده رویا شهربابک رتبه ۷۷ ایثارگر( ۲۵درصد ظرفیت) روانشناسی|دانشگاه تهران / روزانه
عرب ندوى زرندى نگار کرمان رتبه ۸۰ منطقه ۲ زبان وادبیات فرانسه|دانشگاه تهران / روزانه
بداقى سراسکان امید شهریار رتبه ۸۱ منطقه ۲ مهندسی کامپیوتر|دانشگاه تهران / روزانه
تکه اکبر آبادى سجاد تهران رتبه ۸۳ ایثارگر( ۵درصد ظرفیت) مهندسی صنایع|دانشگاه تهران / روزانه
بزرگ نیا حسینى سیده فاطمه امیرکلا رتبه ۸۴ ایثارگر( ۵درصد ظرفیت) زبان وادبیات انگلیسی|دانشگاه تهران / روزانه
شمس آبادى سیده مهرناز بیرجند رتبه ۸۵ منطقه ۲ مهندسی کامپیوتر|دانشگاه تهران / روزانه
بلبلیان خواه شکیبا سمنان رتبه ۸۶ منطقه ۲ مهندسی کامپیوتر|دانشگاه تهران / روزانه
موحدى پارسا آزاده مشهد رتبه ۸۸ منطقه ۱ روانشناسی|دانشگاه تهران / روزانه
آزرم سا حسناسادات نور رتبه ۹۰ منطقه ۲ مهندسی کامپیوتر|دانشگاه تهران / روزانه
امیرى سپیده کرج رتبه ۹۳ ایثارگر( ۲۵درصد ظرفیت) باستان شناسی|دانشگاه تهران / روزانه
خلیلى مهدى بوشهر رتبه ۹۷ منطقه ۲ مهندسی برق|دانشگاه تهران / روزانه
مهران فر محمد شهرضا رتبه ۹۷ منطقه ۲ مهندسی برق|دانشگاه تهران / روزانه
علیزاده پیر علیدهى حسین بندرانزلی رتبه ۹۹ منطقه ۲ مهندسی برق|دانشگاه تهران / روزانه
نعمتى امیرکلائى محمد زیراب سوادکوه رتبه ۹۹ منطقه ۳ روانشناسی|دانشگاه تهران / روزانه
فقیهى پارسا اوز رتبه ۱۰۱ منطقه ۲ مهندسی مکانیک|دانشگاه تهران / روزانه
پورعلى صفت پیشخانى على صومعه سرا رتبه ۱۰۲ ایثارگر( ۵درصد ظرفیت) مهندسی عمران|دانشگاه تهران / روزانه
قادرى آرمان کرمانشاه رتبه ۱۰۳ منطقه ۲ دکترای پیوسته بیوتکنولوژی|دانشگاه تهران / روزانه
میرکاظمى مقدم سید جواد تنکابن رتبه ۱۰۴ منطقه ۳ مهندسی برق|دانشگاه تهران / روزانه
عظیمى محمدرضا قم رتبه ۱۰۶ منطقه ۲ مهندسی برق|دانشگاه تهران / روزانه
یکتامژدهى امیرحسین رشت رتبه ۱۰۸ منطقه ۲ مهندسی مکانیک|دانشگاه تهران / روزانه
میرزائى مریم تهران رتبه ۱۱۰ منطقه ۱ مهندسی کامپیوتر|دانشگاه تهران / روزانه
اسدى ساریجالو امین ارومیه رتبه ۱۱۰ منطقه ۲ مهندسی برق|دانشگاه تهران / روزانه
درزى بهاره قائم شهر رتبه ۱۱۰ ایثارگر( ۵درصد ظرفیت) مهندسی پزشکی|دانشگاه تهران / روزانه
ولى پور عارف ارومیه رتبه ۱۱۰ ایثارگر( ۵درصد ظرفیت) مهندسی پزشکی|دانشگاه تهران / روزانه
آزاددانا حامد قم رتبه ۱۱۱ منطقه ۲ مهندسی برق|دانشگاه تهران / روزانه
حسنى سعدى زهره کرمان رتبه ۱۱۱ منطقه ۲ علوم سیاسی|دانشگاه تهران / روزانه
طباطبائى مقدم سیدرامتین فردیس رتبه ۱۱۲ منطقه ۳ مهندسی مکانیک|دانشگاه تهران / روزانه
مجاورى حسین تربت حیدریه رتبه ۱۱۳ منطقه ۲ مهندسی برق|دانشگاه تهران / روزانه
وفادار نگین بندرعباس رتبه ۱۱۵ منطقه ۲ دکترای پیوسته بیوتکنولوژی|دانشگاه تهران / روزانه
على اکبرى خویى حمیدرضا خوی رتبه ۱۱۶ منطقه ۲ مهندسی برق|دانشگاه تهران / روزانه
گاراژیان سینا نیشابور رتبه ۱۱۸ منطقه ۲ مهندسی برق|دانشگاه تهران / روزانه
شوشترى آرمین تهران رتبه ۱۱۸ ایثارگر( ۵درصد ظرفیت) علوم کامپیوتر|دانشگاه تهران / روزانه
پارسا پیمان بروجرد رتبه ۱۲۱ منطقه ۲ مهندسی برق|دانشگاه تهران / روزانه
راستگو اسماعیل بستک رتبه ۱۲۲ منطقه ۳ مهندسی شیمی|دانشگاه تهران / روزانه
ندیمى رامین شهر قدس رتبه ۱۲۳ منطقه ۳ مهندسی مکانیک|دانشگاه تهران / روزانه
شمسى خانى مبینا اراک رتبه ۱۲۵ منطقه ۲ روانشناسی|دانشگاه تهران / روزانه
خادم پیر محمد مشهد رتبه ۱۲۵ ایثارگر( ۵درصد ظرفیت) مهندسی عمران|دانشگاه تهران / روزانه
ولیعهدى پارمیدا سادات کرج رتبه ۱۲۶ منطقه ۲ مهندسی برق|دانشگاه تهران / روزانه
امیرى نائینى پارسا تهران رتبه ۱۲۷ منطقه ۱ دکترای پیوسته بیوتکنولوژی|دانشگاه تهران / روزانه
زهره وندى رامین محمد شهر رتبه ۱۲۸ منطقه ۳ مهندسی صنایع|دانشگاه تهران / روزانه
سهرابى حسام تهران رتبه ۱۳۱ ایثارگر( ۵درصد ظرفیت) مهندسی معماری|دانشگاه تهران / روزانه
جعفرى خوشن آبادى صادق حاجی آباد رتبه ۱۳۳ منطقه ۳ مهندسی شیمی|دانشگاه تهران / روزانه
مدرس سبزوارى سارا یزد رتبه ۱۳۴ منطقه ۲ مهندسی برق|دانشگاه تهران / روزانه
تبارى بهزاد شهریار رتبه ۱۳۸ منطقه ۳ مهندسی مکانیک|دانشگاه تهران / روزانه
احمدى دیزگاه مهرزاد تهران رتبه ۱۳۹ منطقه ۱ مهندسی برق|دانشگاه تهران / روزانه
باروت کوب فاطمه کرج رتبه ۱۴۰ منطقه ۲ زبان وادبیات انگلیسی|دانشگاه تهران / روزانه
ساعى زاده على کرمان رتبه ۱۴۲ منطقه ۲ مهندسی برق|دانشگاه تهران / روزانه
نیکخواه بهرامى على کرج رتبه ۱۴۶ منطقه ۲ مهندسی برق|دانشگاه تهران / روزانه
یزدانى چراتى امیرحسین بابلسر رتبه ۱۴۷ منطقه ۲ مهندسی برق|دانشگاه تهران / روزانه
باجلان على دورود رتبه ۱۵۱ منطقه ۳ علوم کامپیوتر|دانشگاه تهران / روزانه
رحمتى رضا خرم آباد رتبه ۱۵۵ منطقه ۲ مهندسی مکانیک|دانشگاه تهران / روزانه
حبیبى پارسا قروه رتبه ۱۵۵ منطقه ۳ مهندسی شیمی|دانشگاه تهران / روزانه
صابرى نوقابى مهدى گناباد رتبه ۱۵۶ منطقه ۲ مهندسی برق|دانشگاه تهران / روزانه
عابدزاده زهرا طبس رتبه ۱۵۷ منطقه ۳ زبان وادبیات فرانسه|دانشگاه تهران / روزانه
زنگنه فر کیمیا اهواز رتبه ۱۵۸ منطقه ۲ مهندسی برق|دانشگاه تهران / روزانه
محمود زاده امیر رضا ایلام رتبه ۱۵۸ منطقه ۳ مهندسی شیمی|دانشگاه تهران / روزانه
فاضل نیارى سهیل تنکابن رتبه ۱۵۹ منطقه ۲ مهندسی مکانیک|دانشگاه تهران / روزانه
ابرازه على اهواز رتبه ۱۵۹ ایثارگر( ۵درصد ظرفیت) علوم مهندسی|دانشگاه تهران / روزانه
فلاح کذابى مهدى یزد رتبه ۱۶۰ منطقه ۲ مهندسی مکانیک|دانشگاه تهران / روزانه
دیو سالار سهند کرج رتبه ۱۶۱ منطقه ۲ مهندسی برق|دانشگاه تهران / روزانه
رفیعى فاطمه تهران رتبه ۱۶۱ ایثارگر( ۵درصد ظرفیت) فقه ومبانی حقوق اسلامی|دانشگاه تهران / روزانه
معدن دار ابوالفضل آران و بیدگل رتبه ۱۶۱ ایثارگر( ۵درصد ظرفیت) مهندسی عمران|دانشگاه تهران / روزانه
مولایى یاسمن کبودرآهنگ رتبه ۱۶۲ منطقه ۲ مدیریت مالی|دانشگاه تهران / روزانه
ارجمند کرمانى امیرمحمد کرمان رتبه ۱۶۲ منطقه ۲ مهندسی مکانیک|دانشگاه تهران / روزانه
خانزادى علیرضا تهران رتبه ۱۶۴ منطقه ۱ حسابداری|دانشگاه تهران / روزانه
مرادى سرور مرضیه رزن رتبه ۱۶۵ منطقه ۳ مدیریت مالی|دانشگاه تهران / روزانه
صادقى محمد تهران رتبه ۱۶۷ ایثارگر( ۵درصد ظرفیت) علوم سیاسی|دانشگاه تهران / روزانه
سراج پور محمود ساری رتبه ۱۶۹ منطقه ۲ مهندسی برق|دانشگاه تهران / روزانه
عسگرى امیرحسین تهران رتبه ۱۷۰ منطقه ۱ دکترای پیوسته بیوتکنولوژی|دانشگاه تهران / روزانه
والایى مرضیه تهران رتبه ۱۷۱ منطقه ۱ حسابداری|دانشگاه تهران / روزانه
علیمحمدى علیرضا قم رتبه ۱۷۵ منطقه ۲ مهندسی مکانیک|دانشگاه تهران / روزانه
کرمى سوران سنندج رتبه ۱۷۷ منطقه ۳ مهندسی شیمی|دانشگاه تهران / روزانه
آقا علیزاده آیلار تهران رتبه ۱۷۸ منطقه ۱ مهندسی مکانیک|دانشگاه تهران / روزانه
کاظمى پرهام تهران رتبه ۱۷۸ منطقه ۱ مهندسی برق|دانشگاه تهران / روزانه
حبیب وند امیرحسین تهران رتبه ۱۷۸ منطقه ۱ مهندسی کامپیوتر|دانشگاه تهران / روزانه
غنى زادگان خشایار رشت رتبه ۱۷۸ منطقه ۲ مهندسی مکانیک|دانشگاه تهران / روزانه
شهبازى مائده زنجان رتبه ۱۸۲ منطقه ۲ زبان وادبیات انگلیسی|دانشگاه تهران / روزانه
ثالث دنیا آمل رتبه ۱۸۲ منطقه ۲ مهندسی برق|دانشگاه تهران / روزانه
قهرمانى محمدرضا مرودشت رتبه ۱۸۴ منطقه ۲ مهندسی مکانیک|دانشگاه تهران / روزانه
بهرامى سامانى امیرحسین سامان رتبه ۱۸۴ منطقه ۲ مهندسی مکانیک|دانشگاه تهران / روزانه
عابدپور محمدامین خوی رتبه ۱۸۷ ایثارگر( ۵درصد ظرفیت) مهندسی نفت|دانشگاه تهران / روزانه
امامى مرتضى میانه رتبه ۱۸۸ منطقه ۲ مهندسی مکانیک|دانشگاه تهران / روزانه
شاهسون فراز تهران رتبه ۱۹۱ منطقه ۱ مهندسی کامپیوتر|دانشگاه تهران / روزانه
فرساد مهرتا تهران رتبه ۱۹۲ منطقه ۱ مهندسی مکانیک|دانشگاه تهران / روزانه
ردائى مینا یزد رتبه ۱۹۲ منطقه ۲ مدیریت مالی|دانشگاه تهران / روزانه
محب على نژاد افشین شهر قدس رتبه ۱۹۲ ایثارگر( ۵درصد ظرفیت) علوم کامپیوتر|دانشگاه تهران / روزانه
محبوبى سید طه بابل رتبه ۱۹۴ منطقه ۲ مهندسی مکانیک|دانشگاه تهران / روزانه
روائى کر محمدرضا تبریز رتبه ۱۹۵ منطقه ۱ علوم سیاسی|دانشگاه تهران / روزانه
ایرانمنش رامین کرمان رتبه ۱۹۶ منطقه ۲ مهندسی مکانیک|دانشگاه تهران / روزانه
طاهرى مهدى شهرضا رتبه ۱۹۷ منطقه ۲ مهندسی مکانیک|دانشگاه تهران / روزانه
شاه پسندى دهرى على رشت رتبه ۱۹۹ منطقه ۲ مهندسی مکانیک|دانشگاه تهران / روزانه
چمنى هومان تهران رتبه ۲۰۰ منطقه ۱ مهندسی کامپیوتر|دانشگاه تهران / روزانه
امانى على اکبر جیرفت رتبه ۲۰۰ منطقه ۳ مهندسی نفت|دانشگاه تهران / روزانه
ابراهیمیان على تهران رتبه ۲۰۱ منطقه ۱ مدیریت بازرگانی|دانشگاه تهران / روزانه
آبى امیرحسین اهواز رتبه ۲۰۱ منطقه ۲ مهندسی مکانیک|دانشگاه تهران / روزانه
ایزدى مصطفى تهران رتبه ۲۰۵ منطقه ۱ مهندسی برق|دانشگاه تهران / روزانه
جورمند مهسا تهران رتبه ۲۰۶ منطقه ۱ مردم شناسی|دانشگاه تهران / روزانه
مسرور آراد سنندج رتبه ۲۰۷ منطقه ۲ مهندسی مکانیک|دانشگاه تهران / روزانه
سلطان آرمین تهران رتبه ۲۰۷ ایثارگر( ۵درصد ظرفیت) علوم کامپیوتر|دانشگاه تهران / روزانه
جعفریان محمدحسین تهران رتبه ۲۰۷ ایثارگر( ۵درصد ظرفیت) علوم کامپیوتر|دانشگاه تهران / روزانه
غلامى محمد مشهد رتبه ۲۰۹ منطقه ۱ مهندسی مکانیک|دانشگاه تهران / روزانه
رجبلو حمیدرضا شهریار رتبه ۲۰۹ منطقه ۳ مهندسی عمران|دانشگاه تهران / روزانه
محمودى محمد تهران رتبه ۲۱۱ منطقه ۱ مهندسی مکانیک|دانشگاه تهران / روزانه
فخیمى محمد جواد تهران رتبه ۲۱۳ منطقه ۱ مهندسی برق|دانشگاه تهران / روزانه
کریمى آرش شیراز رتبه ۲۱۳ منطقه ۱ مهندسی برق|دانشگاه تهران / روزانه
جورابلو محمدرضا گرمسار رتبه ۲۱۴ منطقه ۲ حسابداری|دانشگاه تهران / روزانه
خلج زهرا الوند رتبه ۲۱۴ منطقه ۳ مهندسی نفت|دانشگاه تهران / روزانه
قنبرى سپهر تهران رتبه ۲۱۷ منطقه ۱ مهندسی کامپیوتر|دانشگاه تهران / روزانه
حاتمى گزنى سارا اهواز رتبه ۲۲۰ منطقه ۲ مهندسی مکانیک|دانشگاه تهران / روزانه
‌لک حمید رضا همدان رتبه ۲۲۱ منطقه ۲ مهندسی مکانیک|دانشگاه تهران / روزانه
جوهرى محمد کرج رتبه ۲۲۲ منطقه ۲ فقه ومبانی حقوق اسلامی|دانشگاه تهران / روزانه
عابدصالح فعل احمد قرچک رتبه ۲۲۲ منطقه ۳ فلسفه|دانشگاه تهران / روزانه
مجتهدى حسام تبریز رتبه ۲۲۴ منطقه ۱ مهندسی برق|دانشگاه تهران / روزانه
چولایى على امیدیه رتبه ۲۲۴ منطقه ۳ مهندسی شیمی|دانشگاه تهران / روزانه
خلج دانیال کرج رتبه ۲۲۵ منطقه ۲ مهندسی برق|دانشگاه تهران / روزانه
آقازاده احسان تهران رتبه ۲۲۶ منطقه ۱ مهندسی برق|دانشگاه تهران / روزانه
موسوى سیدمهدى تهران رتبه ۲۲۷ منطقه ۱ مهندسی کامپیوتر|دانشگاه تهران / روزانه
رودگر سورنا تهران رتبه ۲۳۱ ایثارگر( ۵درصد ظرفیت) مهندسی نفت|دانشگاه تهران / روزانه
همتى پدرام تهران رتبه ۲۳۲ منطقه ۱ اقتصاد|دانشگاه تهران / روزانه
باقرى نرگس سادات کرج رتبه ۲۳۲ منطقه ۲ مهندسی مکانیک|دانشگاه تهران / روزانه
سفارى على تهران رتبه ۲۳۴ منطقه ۱ مهندسی معماری|دانشگاه تهران / روزانه
خزالى مریم آبادان رتبه ۲۳۵ منطقه ۳ مهندسی پزشکی|دانشگاه تهران / روزانه
یحیوى سیدامیر کرج رتبه ۲۳۷ منطقه ۲ علوم سیاسی|دانشگاه تهران / روزانه
امیدى امین کرج رتبه ۲۳۸ منطقه ۲ مهندسی مکانیک|دانشگاه تهران / روزانه
نورى شیرازى رضا نور رتبه ۲۴۰ منطقه ۲ مهندسی مکانیک|دانشگاه تهران / روزانه
عربى دنا تهران رتبه ۲۴۱ منطقه ۱ مهندسی برق|دانشگاه تهران / روزانه
فلاح رضوانکلائى مصطفى ساری رتبه ۲۴۱ ایثارگر( ۵درصد ظرفیت) علوم سیاسی|دانشگاه تهران / روزانه
مبردى کورش کرج رتبه ۲۴۴ منطقه ۲ مهندسی مکانیک|دانشگاه تهران / روزانه
اسلامى امیرحسین هشتگرد رتبه ۲۴۵ منطقه ۳ مدیریت بازرگانی|دانشگاه تهران / روزانه
حسن زاده مقدم حامد مشهد رتبه ۲۴۶ منطقه ۱ مهندسی برق|دانشگاه تهران / روزانه
همت مهسا تهران رتبه ۲۴۶ منطقه ۱ مهندسی مکانیک|دانشگاه تهران / روزانه
محسنى قلعه قاضى امین بندرعباس رتبه ۲۴۹ ایثارگر( ۵درصد ظرفیت) مهندسی شیمی|دانشگاه تهران / روزانه
حاجیان محمدامین شیراز رتبه ۲۵۰ منطقه ۱ مهندسی برق|دانشگاه تهران / روزانه
جعفرزاده سینا مشهد رتبه ۲۵۱ منطقه ۱ مهندسی برق|دانشگاه تهران / روزانه
احمدى راد حجت الله باغملک رتبه ۲۵۷ منطقه ۳ مهندسی نفت|دانشگاه تهران / روزانه
گیلاوند مصطفى اهواز رتبه ۲۵۹ ایثارگر( ۵درصد ظرفیت) مهندسی نفت|دانشگاه تهران / روزانه
هنگامى اصل امیر محمد تبریز رتبه ۲۶۹ منطقه ۱ مهندسی مکانیک|دانشگاه تهران / روزانه
قرنجیک دایان ساری رتبه ۲۷۲ منطقه ۲ مهندسی عمران|دانشگاه تهران / روزانه
خسروى غزال تنکابن رتبه ۲۷۷ منطقه ۳ مهندسی شهرسازی|دانشگاه تهران / روزانه
اسفند یارى کلائى فاطمه نکا رتبه ۲۷۹ منطقه ۳ مدیریت دولتی|دانشگاه تهران / روزانه
بایمانى سروش امیدیه رتبه ۲۸۳ منطقه ۳ مهندسی پلیمر|دانشگاه تهران / روزانه
چاوشى امیرحسین تهران رتبه ۲۸۶ منطقه ۱ مهندسی برق|دانشگاه تهران / روزانه
نخعى فاطمه کرمان رتبه ۲۸۶ منطقه ۲ مهندسی عمران|دانشگاه تهران / روزانه
حسن زاده حمیدرضا محمدیه رتبه ۲۸۸ منطقه ۳ مهندسی عمران|دانشگاه تهران / روزانه
زارعى شایان بندرعباس رتبه ۲۹۲ منطقه ۲ مهندسی عمران|دانشگاه تهران / روزانه
نصیرى قشلاق حسین بناب رتبه ۲۹۷ ایثارگر( ۵درصد ظرفیت) مهندسی نفت|دانشگاه تهران / روزانه
یزدى یاسمن کرج رتبه ۲۹۸ منطقه ۲ مهندسی معماری|دانشگاه تهران / روزانه
آخوندى مهدیس کرج رتبه ۲۹۸ منطقه ۲ فلسفه|دانشگاه تهران / روزانه
اردلان شقایق قرچک رتبه ۳۰۳ منطقه ۳ مهندسی معماری|دانشگاه تهران / روزانه
غلامى زهرا اراک رتبه ۳۰۸ ایثارگر( ۵درصد ظرفیت) مهندسی شیمی|دانشگاه تهران / روزانه
کورانى امیرحسین زنجان رتبه ۳۱۲ ایثارگر( ۵درصد ظرفیت) مدیریت دولتی|دانشگاه تهران / روزانه
کمال امیرى یاسین تهران رتبه ۳۱۲ ایثارگر( ۵درصد ظرفیت) مهندسی شیمی|دانشگاه تهران / روزانه
صلاحى اقدم فائزه تبریز رتبه ۳۱۳ منطقه ۱ مدیریت دولتی|دانشگاه تهران / روزانه
مرادى ساناز شهر قدس رتبه ۳۱۴ منطقه ۳ مدیریت مالی|دانشگاه تهران / روزانه
عیسى آبادى مهدى اسلام‌شهر رتبه ۳۱۸ منطقه ۲ مهندسی صنایع|دانشگاه تهران / روزانه
شهریارى محمدحسام بجنورد رتبه ۳۱۹ منطقه ۲ علوم کامپیوتر|دانشگاه تهران / روزانه
دهقان نیرى علیرضا یزد رتبه ۳۱۹ منطقه ۲ مهندسی عمران|دانشگاه تهران / روزانه
خیرخواه مهسا کرج رتبه ۳۲۱ منطقه ۲ مدیریت بازرگانی|دانشگاه تهران / روزانه
اسلامى متین گنبد رتبه ۳۲۲ منطقه ۳ زبان چینی|دانشگاه تهران / روزانه
حق جو فاطمه بندر گناوه رتبه ۳۲۴ منطقه ۳ مترجمی زبان المانی|دانشگاه تهران / روزانه
کریمى سلوک بن آرمان رحیم آباد رتبه ۳۲۵ منطقه ۳ مهندسی نقشه برداری|دانشگاه تهران / روزانه
افشارى محمدرضا ابهر رتبه ۳۲۶ منطقه ۲ مهندسی پزشکی|دانشگاه تهران / روزانه
قوامى سیدشهاب الدین یزد رتبه ۳۲۷ منطقه ۲ مهندسی صنایع|دانشگاه تهران / روزانه
صابرى ناهید قم رتبه ۳۲۹ منطقه ۲ مهندسی پزشکی|دانشگاه تهران / روزانه
کهریزى مهدى تهران رتبه ۳۳۰ منطقه ۱ مهندسی برق|دانشگاه تهران / روزانه
ابوالحسنى الهام قم رتبه ۳۳۱ منطقه ۲ مهندسی صنایع|دانشگاه تهران / روزانه
راهنما محمد کازرون رتبه ۳۳۲ منطقه ۲ مهندسی عمران|دانشگاه تهران / روزانه
حسن زاده یزدى یاشار بابل رتبه ۳۳۳ منطقه ۲ مهندسی عمران|دانشگاه تهران / روزانه
زیلایى ساسان اهواز رتبه ۳۳۵ منطقه ۲ مهندسی عمران|دانشگاه تهران / روزانه
دهقان مبین تهران رتبه ۳۳۷ منطقه ۱ مهندسی مکانیک|دانشگاه تهران / روزانه
زارعى مهدى اهواز رتبه ۳۴۰ منطقه ۲ مهندسی عمران|دانشگاه تهران / روزانه
آذرى محدثه مشهد رتبه ۳۴۱ منطقه ۱ مهندسی برق|دانشگاه تهران / روزانه
طاهرى محمد جواد سمنان رتبه ۳۴۴ منطقه ۲ فقه ومبانی حقوق اسلامی|دانشگاه تهران / روزانه
مومن امیرحسین تهران رتبه ۳۴۵ منطقه ۱ علوم سیاسی|دانشگاه تهران / روزانه
کرمى على تهران رتبه ۳۴۶ منطقه ۱ مهندسی برق|دانشگاه تهران / روزانه
حسینى محمدآبادى سیدامیرمحمد یزد رتبه ۳۵۶ منطقه ۲ مهندسی عمران|دانشگاه تهران / روزانه
قناعى میاندوآب حسین کرج رتبه ۳۶۶ منطقه ۲ مهندسی عمران|دانشگاه تهران / روزانه
باقرى على امیدیه رتبه ۳۶۷ منطقه ۳ مهندسی پلیمر|دانشگاه تهران / روزانه
حسنى محمدرضا قم رتبه ۳۷۰ منطقه ۲ علوم کامپیوتر|دانشگاه تهران / روزانه
گىلانى نژاد مهرگان کرج رتبه ۳۷۱ منطقه ۱ مهندسی مکانیک|دانشگاه تهران / روزانه
شبیرى سید محمد مهدى سمنان رتبه ۳۷۵ منطقه ۲ مهندسی معماری|دانشگاه تهران / روزانه
صفرى امیررضا تهران رتبه ۳۷۶ منطقه ۱ مهندسی مکانیک|دانشگاه تهران / روزانه
جمشیدى پویا شیراز رتبه ۳۷۷ منطقه ۱ مهندسی مکانیک|دانشگاه تهران / روزانه
موسوى زاده سید مهدى شاهین شهر رتبه ۳۷۹ منطقه ۲ مهندسی معماری|دانشگاه تهران / روزانه
حافظى حدیث تهران رتبه ۳۸۱ منطقه ۱ مدیریت صنعتی|دانشگاه تهران / روزانه
امینى سجاد کرج رتبه ۳۸۱ منطقه ۲ مدیریت بازرگانی|دانشگاه تهران / روزانه
ابوطالبى بیوکى فرزانه یزد رتبه ۳۸۳ منطقه ۲ علوم سیاسی|دانشگاه تهران / روزانه
عبدالمالکى على شهر قدس رتبه ۳۸۳ منطقه ۳ مهندسی عمران|دانشگاه تهران / روزانه
مظفرى بیدگلى محمدرضا آران و بیدگل رتبه ۳۸۶ منطقه ۲ مهندسی عمران|دانشگاه تهران / روزانه
نورالسناء سینا لاهیجان رتبه ۳۸۸ منطقه ۲ مهندسی پزشکی|دانشگاه تهران / روزانه
وطن پرست فاطمه مشهد رتبه ۳۹۱ منطقه ۱ مردم شناسی|دانشگاه تهران / روزانه
حسن پور گولگنى ارشاد ارومیه رتبه ۳۹۴ منطقه ۲ مهندسی پزشکی|دانشگاه تهران / روزانه
قره داغى فائزه تهران رتبه ۳۹۸ منطقه ۱ فقه ومبانی حقوق اسلامی|دانشگاه تهران / روزانه
شعاعى مرصاد تهران رتبه ۳۹۹ منطقه ۱ مهندسی مکانیک|دانشگاه تهران / روزانه
نشاطى فرد عسل یزد رتبه ۴۰۳ منطقه ۲ مهندسی معماری|دانشگاه تهران / روزانه
سعیدى ثنا تهران رتبه ۴۰۳ منطقه ۳ زبان وادبیات اسپانیایی|دانشگاه تهران / روزانه
استوار شیما کرج رتبه ۴۰۴ منطقه ۲ مهندسی شیمی|دانشگاه تهران / روزانه
هوشمندى نژاد محمودرضا کاشان رتبه ۴۰۶ منطقه ۲ مهندسی معماری|دانشگاه تهران / روزانه
صمدى محمد فردوس رتبه ۴۱۸ ایثارگر( ۵درصد ظرفیت) علوم کامپیوتر|دانشگاه تهران / روزانه
عظیمى مهدیه کاشان رتبه ۴۲۱ منطقه ۲ علوم سیاسی|دانشگاه تهران / روزانه
نوروزیان یزدى شیرین یزد رتبه ۴۲۱ منطقه ۲ مهندسی معماری|دانشگاه تهران / روزانه
ییلاقى صدرا تکاب رتبه ۴۲۲ ایثارگر( ۵درصد ظرفیت) مهندسی پزشکی|دانشگاه تهران / روزانه
عسگرى مهسا اراک رتبه ۴۲۶ منطقه ۲ مهندسی صنایع|دانشگاه تهران / روزانه
فرخى نورى محمدمصطفى قم رتبه ۴۳۵ منطقه ۲ مهندسی عمران|دانشگاه تهران / روزانه
دهوئى مهدیه شهربابک رتبه ۴۳۶ منطقه ۳ زبان چینی|دانشگاه تهران / روزانه
زارع علیرضا شیراز رتبه ۴۴۰ منطقه ۱ مهندسی مکانیک|دانشگاه تهران / روزانه
صادقى امیررضا کرج رتبه ۴۴۴ منطقه ۲ مهندسی عمران|دانشگاه تهران / روزانه
یوسفى شقایق اسلام‌شهر رتبه ۴۴۹ منطقه ۳ زبان وادبیات فرانسه|دانشگاه تهران / روزانه
اسدالهى سیدمحمدنوید قم رتبه ۴۵۳ منطقه ۲ مهندسی عمران|دانشگاه تهران / روزانه
نورى حسن کرج رتبه ۴۵۶ منطقه ۲ مهندسی عمران|دانشگاه تهران / روزانه
افیونى زاده اصفهانى محمدحسین اصفهان رتبه ۴۵۹ منطقه ۱ مدیریت دولتی|دانشگاه تهران / روزانه
ناسوتى بهاره مهاباد رتبه ۴۵۹ منطقه ۳ مهندسی نقشه برداری|دانشگاه تهران / روزانه
ریاحى تملى مهرداد رشت رتبه ۴۶۵ منطقه ۲ علوم کامپیوتر|دانشگاه تهران / روزانه
فرهنگى نیا فاطمه شاهرود رتبه ۴۶۵ ایثارگر( ۵درصد ظرفیت) زبان وادبیات فارسی|دانشگاه تهران / روزانه
شاکرى عطیه تهران رتبه ۴۶۷ ایثارگر( ۵درصد ظرفیت) زبان وادبیات عربی|دانشگاه تهران / روزانه
سلیمیان ریزى محمدصادق زرین شهر رتبه ۴۶۸ منطقه ۲ مهندسی شیمی|دانشگاه تهران / روزانه
بختیارى بهارک تویسرکان رتبه ۴۷۴ منطقه ۲ مهندسی معماری|دانشگاه تهران / روزانه
مرادى امیر رضا آمل رتبه ۴۷۸ منطقه ۲ مهندسی معماری|دانشگاه تهران / روزانه
قنبرى علیرضا قزوین رتبه ۴۸۰ منطقه ۲ علوم کامپیوتر|دانشگاه تهران / روزانه
جابرى سیدحسن زرین شهر رتبه ۴۹۰ منطقه ۲ مهندسی شیمی|دانشگاه تهران / روزانه
خسروجردى سبحان سبزوار رتبه ۴۹۵ منطقه ۲ علوم کامپیوتر|دانشگاه تهران / روزانه
خانمحمدى محمدجواد تهران رتبه ۴۹۶ منطقه ۱ مهندسی عمران|دانشگاه تهران / روزانه
حامدى بارانلو سودى کرج رتبه ۵۰۵ منطقه ۲ مهندسی عمران|دانشگاه تهران / روزانه
حداد پور کیمیا کرج رتبه ۵۰۶ ایثارگر( ۵درصد ظرفیت) علوم ارتباطات اجتماعی|دانشگاه تهران / روزانه
محبى علیداش على کرج رتبه ۵۰۷ منطقه ۲ مهندسی عمران|دانشگاه تهران / روزانه
قهر آلود حسن لار رتبه ۵۱۱ منطقه ۲ مهندسی شیمی|دانشگاه تهران / روزانه
افشارى پور سجاد کرمان رتبه ۵۱۵ منطقه ۲ مهندسی نفت|دانشگاه تهران / روزانه
گل ‌ نوید امیرکلا رتبه ۵۱۵ منطقه ۲ مهندسی نفت|دانشگاه تهران / روزانه
ذوقى کامیار تهران رتبه ۵۱۶ منطقه ۱ مردم شناسی|دانشگاه تهران / روزانه
یل‌ فاطمه آمل رتبه ۵۱۶ منطقه ۳ زبان وادبیات فارسی|دانشگاه تهران / روزانه
زینال زاده سیده شیما زنجان رتبه ۵۲۶ منطقه ۲ زبان روسی|دانشگاه تهران / روزانه
فولادوند فاطمه کرج رتبه ۵۲۷ ایثارگر( ۵درصد ظرفیت) علوم سیاسی|دانشگاه تهران / روزانه
على زاده پدرام شهرجدید پرند رتبه ۵۲۸ منطقه ۲ مهندسی شیمی|دانشگاه تهران / روزانه
خاکپور طالقانى احمدرضا رشت رتبه ۵۴۱ منطقه ۲ مهندسی نفت|دانشگاه تهران / روزانه
عقیلى هستى ساری رتبه ۵۴۹ منطقه ۲ مدیریت دولتی|دانشگاه تهران / روزانه
دهوارى عادل چابهار رتبه ۵۴۹ منطقه ۳ مهندسی نقشه برداری|دانشگاه تهران / روزانه
امین دخت سحر شهرک سهند رتبه ۵۵۲ منطقه ۳ مهندسی نقشه برداری|دانشگاه تهران / روزانه
شفیع زاده چنور مریوان رتبه ۵۵۶ منطقه ۳ علوم تربیتی|دانشگاه تهران / روزانه
نظرى پریسا همدان رتبه ۵۵۹ منطقه ۲ مهندسی نفت|دانشگاه تهران / روزانه
نیک صفت محمدامین تهران رتبه ۵۶۰ ایثارگر( ۵درصد ظرفیت) علوم سیاسی|دانشگاه تهران / روزانه
موحدنیا معین تهران رتبه ۵۶۲ منطقه ۱ مهندسی صنایع|دانشگاه تهران / روزانه
حکیم زاده حسینى سیدمحسن تهران رتبه ۵۶۵ منطقه ۱ فلسفه|دانشگاه تهران / روزانه
هوشمند علیرضا تهران رتبه ۵۷۰ منطقه ۱ مهندسی شیمی|دانشگاه تهران / روزانه
صوفى حنانه تهران رتبه ۵۷۳ منطقه ۱ مهندسی صنایع|دانشگاه تهران / روزانه
نورى مصطفى شهریار رتبه ۵۷۸ منطقه ۱ مهندسی عمران|دانشگاه تهران / روزانه
اسماعیلى محمدرضا تهران رتبه ۵۷۹ منطقه ۱ مهندسی عمران|دانشگاه تهران / روزانه
شهرضائى شکوفه همدان رتبه ۵۷۹ منطقه ۲ مهندسی شیمی|دانشگاه تهران / روزانه
افضلى محمد کرمان رتبه ۵۷۹ منطقه ۲ مهندسی شیمی|دانشگاه تهران / روزانه
حسینى سیدپوریا ملارد رتبه ۵۸۲ منطقه ۳ مهندسی موادومتالورژی|دانشگاه تهران / روزانه
حاج امینى مهسا تهران رتبه ۵۸۳ منطقه ۱ مهندسی صنایع|دانشگاه تهران / روزانه
علیرضائى هرزند آروین مرند رتبه ۵۸۳ منطقه ۲ مهندسی شیمی|دانشگاه تهران / روزانه
شریفیان ابوالفضل خمینی شهر رتبه ۵۸۳ منطقه ۲ فلسفه|دانشگاه تهران / روزانه
شفیعى سیدمحمد نوید تهران رتبه ۵۸۸ منطقه ۱ فقه ومبانی حقوق اسلامی|دانشگاه تهران / روزانه
راهوریان رامتین تهران رتبه ۵۹۰ منطقه ۱ علوم کامپیوتر|دانشگاه تهران / روزانه
یعقوبیان زهرا سرایان رتبه ۵۹۱ منطقه ۳ علوم تربیتی|دانشگاه تهران / روزانه
معراجى درسا تهران رتبه ۵۹۲ منطقه ۱ مهندسی معماری|دانشگاه تهران / روزانه
جانى نژاد خانسر محمد رحیم آباد رتبه ۵۹۶ منطقه ۳ مهندسی نقشه برداری|دانشگاه تهران / روزانه
وفاپور ساحل تهران رتبه ۵۹۷ منطقه ۱ مهندسی عمران|دانشگاه تهران / روزانه
عسکرى وادقانى سارا شهر قدس رتبه ۵۹۷ منطقه ۲ علوم ارتباطات اجتماعی|دانشگاه تهران / روزانه
روشنى فاطمه ارومیه رتبه ۶۰۴ منطقه ۱ مهندسی صنایع|دانشگاه تهران / روزانه
سرائیان مسعود خمینی شهر رتبه ۶۰۴ منطقه ۲ مهندسی شیمی|دانشگاه تهران / روزانه
مسلمان بافقى مجتبى یزد رتبه ۶۰۸ منطقه ۲ شیمی کاربردی|دانشگاه تهران / روزانه
ترابى میرزائى محمدرضا یزد رتبه ۶۱۰ منطقه ۲ مهندسی شیمی|دانشگاه تهران / روزانه
خاورى نژاد پارسا قائم شهر رتبه ۶۱۳ منطقه ۲ ریاضیات وکاربردها|دانشگاه تهران / روزانه
حمیدانى گلناز اهواز رتبه ۶۱۳ منطقه ۲ مهندسی شیمی|دانشگاه تهران / روزانه
دلخوش راد مهدى لار رتبه ۶۱۵ منطقه ۲ مهندسی شیمی|دانشگاه تهران / روزانه
گدازچیان محمدجواد کاشان رتبه ۶۲۱ منطقه ۲ مهندسی شیمی|دانشگاه تهران / روزانه
ملکى محمدرضا پاکدشت رتبه ۶۲۲ منطقه ۳ علوم سیاسی|دانشگاه تهران / روزانه
جوانمرد علیرضا اسلام‌شهر رتبه ۶۲۴ منطقه ۲ مهندسی شیمی|دانشگاه تهران / روزانه
سلطانى یاس حسین همدان رتبه ۶۳۱ منطقه ۲ مدیریت مالی|دانشگاه تهران / روزانه
انورى کوهستانى ابوالفضل کرمان رتبه ۶۳۳ منطقه ۲ مهندسی موادومتالورژی|دانشگاه تهران / روزانه
عاشوریان مقدم مهدى تهران رتبه ۶۳۶ منطقه ۱ مهندسی عمران|دانشگاه تهران / روزانه
میرزاده فیروز آباد مرضیه رباط کریم رتبه ۶۳۷ منطقه ۳ زبان وادبیات فرانسه|دانشگاه تهران / روزانه
سینائیان کیمیا تهران رتبه ۶۴۴ منطقه ۱ مهندسی شیمی|دانشگاه تهران / روزانه
قنبرزاده روژینا تهران رتبه ۶۴۵ منطقه ۱ زبان وادبیات ژاپنی|دانشگاه تهران / روزانه
غیاثى فاطمه شهر قدس رتبه ۶۴۸ منطقه ۳ مهندسی موادومتالورژی|دانشگاه تهران / روزانه
الماسى گلناز سنندج رتبه ۶۵۴ منطقه ۲ فلسفه|دانشگاه تهران / روزانه
تقى زاده امیرعلى مشهد رتبه ۶۵۵ ایثارگر( ۵درصد ظرفیت) فیزیک|دانشگاه تهران / روزانه
رحیمى فرنوش پاکدشت رتبه ۶۵۶ منطقه ۳ مهندسی موادومتالورژی|دانشگاه تهران / روزانه
محمدى فرشته تهران رتبه ۶۵۸ منطقه ۱ فقه ومبانی حقوق اسلامی|دانشگاه تهران / روزانه
امیرسیافى زهرا تهران رتبه ۶۶۲ ایثارگر( ۵درصد ظرفیت) تاریخ|دانشگاه تهران / روزانه
تاجیک فاطمه ورامین رتبه ۶۷۴ منطقه ۲ علوم سیاسی|دانشگاه تهران / روزانه
سعیدیان مسعود سیرجان رتبه ۶۷۵ منطقه ۲ مهندسی موادومتالورژی|دانشگاه تهران / روزانه
کریمى پریسا شهریار رتبه ۶۷۶ منطقه ۲ زبان وادبیات فارسی|دانشگاه تهران / روزانه
یوسفى پویا تهران رتبه ۶۷۸ منطقه ۱ مهندسی معماری|دانشگاه تهران / روزانه
برقى بهنام سیرجان رتبه ۶۸۸ منطقه ۲ مهندسی موادومتالورژی|دانشگاه تهران / روزانه
خزاعى محسن قم رتبه ۶۹۱ منطقه ۲ زبان وادبیات فارسی|دانشگاه تهران / روزانه
طاهرخانى محمد تاکستان رتبه ۶۹۳ منطقه ۳ مهندسی موادومتالورژی|دانشگاه تهران / روزانه
روزخوش على تهران رتبه ۶۹۴ منطقه ۱ مهندسی صنایع|دانشگاه تهران / روزانه
حاصلى آزاده تهران رتبه ۶۹۵ منطقه ۱ علوم سیاسی|دانشگاه تهران / روزانه
شهیدیان سیدفرشید تهران رتبه ۷۰۰ منطقه ۱ مهندسی عمران|دانشگاه تهران / روزانه
هاشمى زاده سید مصطفى شیراز رتبه ۷۰۲ منطقه ۱ مهندسی عمران|دانشگاه تهران / روزانه
پورسلیمانى فاطمه کرمان رتبه ۷۰۲ ایثارگر( ۵درصد ظرفیت) روانشناسی|دانشگاه تهران / روزانه
بنى جمالى سیدکسرى تهران رتبه ۷۰۴ منطقه ۱ مهندسی عمران|دانشگاه تهران / روزانه
محمدى شکیلا شهر قدس رتبه ۷۱۰ منطقه ۳ مهندسی شهرسازی|دانشگاه تهران / روزانه
فرقانی مطهره اصفهان رتبه ۷۱۲ ایثارگر( ۵درصد ظرفیت) دامپزشکی|دانشگاه تهران / روزانه
امیرذهنى یاسمن تبریز رتبه ۷۱۸ منطقه ۱ مهندسی معماری|دانشگاه تهران / روزانه
حسینى سید یاسر شهریار رتبه ۷۲۱ منطقه ۳ مهندسی موادومتالورژی|دانشگاه تهران / روزانه
فرهانى عاطفه اصفهان رتبه ۷۳۴ ایثارگر( ۵درصد ظرفیت) مترجمی زبان عربی|دانشگاه تهران / روزانه
بنددار رویا تهران رتبه ۷۳۵ منطقه ۱ زبان وادبیات اسپانیایی|دانشگاه تهران / روزانه
ابراهیمى شیرین اسلام‌شهر رتبه ۷۳۶ منطقه ۳ مهندسی نقشه برداری|دانشگاه تهران / روزانه
امامى ریحانه شیراز رتبه ۷۴۴ منطقه ۱ مردم شناسی|دانشگاه تهران / روزانه
ضرابى کیانا تهران رتبه ۷۵۷ منطقه ۱ مهندسی معماری|دانشگاه تهران / روزانه
آقازاده بناب میلاد بناب رتبه ۷۵۹ منطقه ۲ مهندسی پلیمر|دانشگاه تهران / روزانه
بهادرى اسما پاکدشت رتبه ۷۶۳ منطقه ۳ علوم سیاسی|دانشگاه تهران / روزانه
افضل زاده فاطمه دزفول رتبه ۷۶۴ منطقه ۲ فیزیک|دانشگاه تهران / روزانه
بهارى على تهران رتبه ۷۷۰ منطقه ۱ مهندسی عمران|دانشگاه تهران / روزانه
حیدرى مهدى قرچک رتبه ۷۷۲ منطقه ۳ فیزیک|دانشگاه تهران / روزانه
کاظمى ارشلو فاطمه سیرجان رتبه ۷۸۳ ایثارگر( ۵درصد ظرفیت) روانشناسی|دانشگاه تهران / روزانه
محمدى مجید ابهر رتبه ۷۸۴ منطقه ۲ مدیریت صنعتی|دانشگاه تهران / روزانه
کاظمیان فاطمه اسلام‌شهر رتبه ۷۹۳ ایثارگر( ۵درصد ظرفیت) مهندسی موادومتالورژی|دانشگاه تهران / روزانه
قنبرى مبینا قرچک رتبه ۷۹۵ ایثارگر( ۵درصد ظرفیت) علوم سیاسی|دانشگاه تهران / روزانه
خدابخش اشکان تهران رتبه ۷۹۷ منطقه ۱ مهندسی عمران|دانشگاه تهران / روزانه
اله قلى لو سبا تهران رتبه ۸۰۲ منطقه ۱ مهندسی پزشکی|دانشگاه تهران / روزانه
عشق الهى سید عرفان کرج رتبه ۸۱۶ ایثارگر( ۵درصد ظرفیت) مهندسی نقشه برداری|دانشگاه تهران / روزانه
محسنى مجید اصفهان رتبه ۸۱۷ منطقه ۱ مهندسی شیمی|دانشگاه تهران / روزانه
سربندى فراهانى فریده قم رتبه ۸۳۴ منطقه ۲ زبان وادبیات اسپانیایی|دانشگاه تهران / روزانه
فراهانى زهرا تهران رتبه ۸۳۵ ایثارگر( ۵درصد ظرفیت) مهندسی موادومتالورژی|دانشگاه تهران / روزانه
رفعت نشان یاسمین ارومیه رتبه ۸۳۷ منطقه ۲ زبان وادبیات اسپانیایی|دانشگاه تهران / روزانه
باصولى رضا برازجان رتبه ۸۳۷ منطقه ۳ فیزیک مهندسی|دانشگاه تهران / روزانه
قربانى مسعود کاشمر رتبه ۸۴۰ منطقه ۲ علوم سیاسی|دانشگاه تهران / روزانه
اردلانى امیررضا تویسرکان رتبه ۸۴۱ منطقه ۲ مهندسی موادومتالورژی|دانشگاه تهران / روزانه
کاظمى سید مصطفى محلات رتبه ۸۵۹ منطقه ۲ مهندسی پلیمر|دانشگاه تهران / روزانه
خدادادى عاطفه شهرکرد رتبه ۸۶۶ منطقه ۲ ریاضیات وکاربردها|دانشگاه تهران / روزانه
محبوبى امیرحسین میانه رتبه ۸۷۵ منطقه ۲ مهندسی پلیمر|دانشگاه تهران / روزانه
احمدى معصومه قم رتبه ۸۸۱ ایثارگر( ۵درصد ظرفیت) مردم شناسی|دانشگاه تهران / روزانه
انبان محمدعلى فردیس رتبه ۸۸۳ منطقه ۳ فقه ومبانی حقوق اسلامی|دانشگاه تهران / روزانه
کریمى زهرا نجف آباد رتبه ۸۹۳ منطقه ۲ علوم تربیتی|دانشگاه تهران / روزانه
رحمت زاده دنیا شیراز رتبه ۸۹۹ منطقه ۱ مهندسی معماری|دانشگاه تهران / روزانه
بادیانت لادن کرج رتبه ۹۰۸ ایثارگر( ۵درصد ظرفیت) جغرافیا|دانشگاه تهران / روزانه
میرجلیلى فاطمه یزد رتبه ۹۱۱ منطقه ۲ فلسفه|دانشگاه تهران / روزانه
راق فاطمه دزفول رتبه ۹۱۴ منطقه ۳ فیزیک مهندسی|دانشگاه تهران / روزانه
حسینى صادق محمد کرمان رتبه ۹۲۹ منطقه ۲ علوم مهندسی|دانشگاه تهران / روزانه
چکاک محمدامین علی آبادکتول رتبه ۹۳۳ ایثارگر( ۵درصد ظرفیت) دامپزشکی|دانشگاه تهران / روزانه
قزل باش آذر شیراز رتبه ۹۳۹ ایثارگر( ۵درصد ظرفیت) دامپزشکی|دانشگاه تهران / روزانه
تلخ آبى نازنین قم رتبه ۹۶۶ منطقه ۲ مهندسی موادومتالورژی|دانشگاه تهران / روزانه
اسلامى جدیدى فاطمه ساری رتبه ۹۷۱ منطقه ۲ مهندسی شهرسازی|دانشگاه تهران / روزانه
قاسم زاده گردرودبارى مریم بابل رتبه ۹۷۳ منطقه ۲ مهندسی نقشه برداری|دانشگاه تهران / روزانه
قادرى فرزاد بانه رتبه ۹۷۳ منطقه ۳ مهندسی معدن|دانشگاه تهران / روزانه
جانعلى زاده چوب بستى محیا بابل رتبه ۹۹۲ منطقه ۲ مهندسی شهرسازی|دانشگاه تهران / روزانه
سلیمى بنماران میلاد اردبیل رتبه ۹۹۸ ایثارگر( ۵درصد ظرفیت) مهندسی معدن|دانشگاه تهران / روزانه
کریمى نیکو دماوند رتبه ۹۹۹ منطقه ۲ علوم مهندسی|دانشگاه تهران / روزانه
نورى رسا مریم کرج رتبه ۱۰۰۲ منطقه ۲ ریاضیات وکاربردها|دانشگاه تهران / روزانه
غنى زاده فائزه قرچک رتبه ۱۰۰۷ منطقه ۳ علوم مهندسی|دانشگاه تهران / روزانه
عاصمى فر ملیکا کاشان رتبه ۱۰۱۱ منطقه ۲ مردم شناسی|دانشگاه تهران / روزانه
عبدى زاده محمد قرچک رتبه ۱۰۲۱ منطقه ۳ زبان وادبیات فارسی|دانشگاه تهران / روزانه
بابائى زاد على ساری رتبه ۱۰۲۲ ایثارگر( ۵درصد ظرفیت) دامپزشکی|دانشگاه تهران / روزانه
وظیفه جمایران لیلا ملارد رتبه ۱۰۲۸ منطقه ۳ زبان وادبیات فارسی|دانشگاه تهران / روزانه
مسافر مرتضى کرج رتبه ۱۰۲۹ منطقه ۲ مدیریت صنعتی|دانشگاه تهران / روزانه
مرادى بهار کرج رتبه ۱۰۳۰ منطقه ۲ مهندسی شهرسازی|دانشگاه تهران / روزانه
تاجیک زوزنى عادله خواف رتبه ۱۰۴۶ منطقه ۳ علوم تربیتی|دانشگاه تهران / روزانه
حسن پل خوابى ترنج کرج رتبه ۱۰۴۹ منطقه ۲ مهندسی شهرسازی|دانشگاه تهران / روزانه
سیلاخور مبینا اسلام‌شهر رتبه ۱۰۵۸ منطقه ۲ زبان وادبیات عربی|دانشگاه تهران / روزانه
فاطمى خوراسگانى سپیده اهواز رتبه ۱۰۶۳ منطقه ۲ علوم مهندسی|دانشگاه تهران / روزانه
محمدزاده امیرحسام قم رتبه ۱۰۶۷ منطقه ۲ زبان وادبیات فارسی|دانشگاه تهران / روزانه
نظرى على محمد کرج رتبه ۱۰۷۶ منطقه ۲ مهندسی موادومتالورژی|دانشگاه تهران / روزانه
علیشاهى نیلوفر زنجان رتبه ۱۰۸۲ منطقه ۲ باستان شناسی|دانشگاه تهران / روزانه
سعیدى مرضیه زرند رتبه ۱۰۸۷ منطقه ۳ باستان شناسی|دانشگاه تهران / روزانه
دارابى مسعود فردیس رتبه ۱۱۰۰ منطقه ۳ علوم مهندسی|دانشگاه تهران / روزانه
ولدى یاسمن همدان رتبه ۱۱۰۲ منطقه ۲ علوم ارتباطات اجتماعی|دانشگاه تهران / روزانه
بادامى نگار بجنورد رتبه ۱۱۰۷ ایثارگر( ۵درصد ظرفیت) دامپزشکی|دانشگاه تهران / روزانه
افشار زهرا شهر قدس رتبه ۱۱۱۱ منطقه ۳ زبان وادبیات اسپانیایی|دانشگاه تهران / روزانه
محمدى ابراهیم اسلام‌شهر رتبه ۱۱۱۳ منطقه ۲ مهندسی موادومتالورژی|دانشگاه تهران / روزانه
بهرامى فاطمه همدان رتبه ۱۱۱۵ ایثارگر( ۵درصد ظرفیت) علوم مهندسی|دانشگاه تهران / روزانه
یوسفى على تهران رتبه ۱۱۱۶ ایثارگر( ۵درصد ظرفیت) زبان وادبیات ژاپنی|دانشگاه تهران / روزانه
خورشیدى علیرضا فردوس رتبه ۱۱۳۰ منطقه ۳ مهندسی معدن|دانشگاه تهران / روزانه
مختارى محمدامین تهرانسر رتبه ۱۱۳۷ منطقه ۱ مهندسی نفت|دانشگاه تهران / روزانه
الماسى نازنین سنندج رتبه ۱۱۴۱ منطقه ۲ علوم ارتباطات اجتماعی|دانشگاه تهران / روزانه
معماریان پرستو تهران رتبه ۱۱۴۳ منطقه ۱ زبان روسی|دانشگاه تهران / روزانه
وزیرى نسب امید کرمان رتبه ۱۱۴۳ ایثارگر( ۵درصد ظرفیت) زبان روسی|دانشگاه تهران / روزانه
محمودى صدف شهریار رتبه ۱۱۸۰ ایثارگر( ۵درصد ظرفیت) فیزیک مهندسی|دانشگاه تهران / روزانه
عباسى صارمى عطیه شهریار رتبه ۱۲۰۳ منطقه ۲ فیزیک|دانشگاه تهران / روزانه
امجدى محسن فردیس رتبه ۱۲۲۴ منطقه ۳ علوم مهندسی|دانشگاه تهران / روزانه
وفائى مهدى قم رتبه ۱۲۳۱ منطقه ۲ فیزیک|دانشگاه تهران / روزانه
میرزائى آیناز شهریار رتبه ۱۲۳۳ منطقه ۲ مهندسی موادومتالورژی|دانشگاه تهران / روزانه
توکلى الیگودرز رتبه ۱۲۳۴ ایثارگر( ۵درصد ظرفیت) مترجمی زبان المانی|دانشگاه تهران / روزانه
بزرگ منش مریوان رتبه ۱۲۳۸ منطقه ۳ علوم تربیتی|دانشگاه تهران / روزانه
شیرزاد محمدمتین شهرری رتبه ۱۲۴۳ منطقه ۲ مهندسی موادومتالورژی|دانشگاه تهران / روزانه
فریدى محمد رشت رتبه ۱۲۴۹ منطقه ۲ مهندسی نقشه برداری|دانشگاه تهران / روزانه
کوثرى صدر على تهران رتبه ۱۲۵۱ ایثارگر( ۵درصد ظرفیت) علوم مهندسی|دانشگاه تهران / روزانه
لطفى امیرحسین اصفهان رتبه ۱۲۵۶ منطقه ۱ فیزیک|دانشگاه تهران / روزانه
شرافت زهرا اصفهان رتبه ۱۲۵۸ ایثارگر( ۵درصد ظرفیت) دامپزشکی|دانشگاه تهران / روزانه
رحیمى شهر قدس رتبه ۱۲۵۹ منطقه ۳ ریاضیات وکاربردها|دانشگاه تهران / روزانه
طهماسبى فر ستایش رفسنجان رتبه ۱۲۶۳ ایثارگر( ۵درصد ظرفیت) فیزیک|دانشگاه تهران / روزانه
محمدى پوریا ساوه رتبه ۱۲۶۵ منطقه ۲ مهندسی موادومتالورژی|دانشگاه تهران / روزانه
سرورپور سارا ساوه رتبه ۱۲۶۷ منطقه ۲ مهندسی موادومتالورژی|دانشگاه تهران / روزانه
سعادت فرناز لاهیجان رتبه ۱۲۸۷ منطقه ۲ علوم مهندسی|دانشگاه تهران / روزانه
حیدریه معین سمنان رتبه ۱۲۹۰ منطقه ۲ اقتصاد|دانشگاه تهران / روزانه
خانى پورروشن محمدرضا قم رتبه ۱۳۰۱ منطقه ۲ مهندسی موادومتالورژی|دانشگاه تهران / روزانه
ابراهیمى نیلوفر تهران رتبه ۱۳۰۵ منطقه ۱ مهندسی پلیمر|دانشگاه تهران / روزانه
مجیدى نسب مریم قم رتبه ۱۳۰۷ منطقه ۲ مردم شناسی|دانشگاه تهران / روزانه
زارع امیرحسین شیراز رتبه ۱۳۲۶ ایثارگر( ۵درصد ظرفیت) دامپزشکی|دانشگاه تهران / روزانه
ارجمندنیا محمدرضا قم رتبه ۱۳۶۰ منطقه ۲ فیزیک|دانشگاه تهران / روزانه
موسى زاده پوریا اردبیل رتبه ۱۳۶۷ منطقه ۲ مهندسی نقشه برداری|دانشگاه تهران / روزانه
ولى محمدامین کرج رتبه ۱۳۷۴ منطقه ۲ ریاضیات وکاربردها|دانشگاه تهران / روزانه
عبداللهى شهرزاد شهرکرد رتبه ۱۳۸۱ منطقه ۲ زبان وادبیات اسپانیایی|دانشگاه تهران / روزانه
اسدیان اولى قرچک رتبه ۱۳۸۱ منطقه ۳ مهندسی معدن|دانشگاه تهران / روزانه
بردبار غزاله تهران رتبه ۱۳۸۷ منطقه ۱ زبان وادبیات اسپانیایی|دانشگاه تهران / روزانه
حسین پور ساروى امیر سعید بهشهر رتبه ۱۴۰۲ منطقه ۲ علوم سیاسی|دانشگاه تهران / روزانه
بابک زهرا قم رتبه ۱۴۰۷ منطقه ۲ ریاضیات وکاربردها|دانشگاه تهران / روزانه
موسوى سیدمحمدحسن قم رتبه ۱۴۲۰ منطقه ۲ مهندسی موادومتالورژی|دانشگاه تهران / روزانه
نیک بهار زهرا شاهرود رتبه ۱۴۳۵ منطقه ۲ زبان وادبیات فارسی|دانشگاه تهران / روزانه
فلاح فاطمه آمل رتبه ۱۴۵۲ منطقه ۲ مهندسی نقشه برداری|دانشگاه تهران / روزانه
کریمى آذر على مراغه رتبه ۱۴۵۶ منطقه ۲ مهندسی نقشه برداری|دانشگاه تهران / روزانه
مباشرى دمنه داران رتبه ۱۴۷۲ منطقه ۳ مهندسی معدن|دانشگاه تهران / روزانه
پشت چى اسکوئى موسى تبریز رتبه ۱۴۹۰ ایثارگر( ۵درصد ظرفیت) مهندسی معدن|دانشگاه تهران / روزانه
قباخلو قرچک رتبه ۱۴۹۱ منطقه ۳ فلسفه|دانشگاه تهران / روزانه
حسینى فاطمه سادات بیرجند رتبه ۱۵۰۴ منطقه ۲ زبان ایتالیایی|دانشگاه تهران / روزانه
جزائى دامغان رتبه ۱۵۱۵ منطقه ۲ فیزیک|دانشگاه تهران / روزانه
محمدقلى پور على تبریز رتبه ۱۵۲۵ ایثارگر( ۵درصد ظرفیت) ریاضیات وکاربردها|دانشگاه تهران / روزانه
پیرهادى مهدیه تهران رتبه ۱۵۳۴ ایثارگر( ۵درصد ظرفیت) تاریخ|دانشگاه تهران / روزانه
اکبرى على کرج رتبه ۱۵۵۹ منطقه ۲ مهندسی نقشه برداری|دانشگاه تهران / روزانه
موسوى مینا سادات تهران رتبه ۱۵۶۸ منطقه ۱ زبان وادبیات عربی|دانشگاه تهران / روزانه
اسحاقى مرجان ساوه رتبه ۱۵۷۰ منطقه ۲ علوم سیاسی|دانشگاه تهران / روزانه
رحمانى محسن رودهن رتبه ۱۵۷۱ منطقه ۱ مهندسی موادومتالورژی|دانشگاه تهران / روزانه
رضوان حسن قم رتبه ۱۶۰۶ منطقه ۲ مهندسی نقشه برداری|دانشگاه تهران / روزانه
اکبرى پوریا کرج رتبه ۱۶۰۷ ایثارگر( ۵درصد ظرفیت) مدیریت بازرگانی|دانشگاه تهران / روزانه
نورى فاطمه قم رتبه ۱۶۱۰ ایثارگر( ۵درصد ظرفیت) روانشناسی|دانشگاه تهران / روزانه
دهقانى سامان آباده رتبه ۱۶۲۸ منطقه ۲ زبان چینی|دانشگاه تهران / روزانه
لطفیان امیررضا تهران رتبه ۱۶۴۳ منطقه ۱ فیزیک مهندسی|دانشگاه تهران / روزانه
صدیقى فروتقه محمدمعین کاشمر رتبه ۱۶۴۸ منطقه ۲ فیزیک مهندسی|دانشگاه تهران / روزانه
پایدارفرد سعید قم رتبه ۱۶۵۸ منطقه ۲ روانشناسی|دانشگاه تهران / روزانه
قدسى بىتا کرج رتبه ۱۶۹۷ منطقه ۲ ریاضیات وکاربردها|دانشگاه تهران / روزانه
خوش نژاد مهدى تهران رتبه ۱۶۹۹ منطقه ۱ مترجمی زبان عربی|دانشگاه تهران / روزانه
برارى دهکى امیرحسین بابل رتبه ۱۷۱۶ منطقه ۲ زبان وادبیات عربی|دانشگاه تهران / روزانه
اویسى شهریار رتبه ۱۷۱۸ ایثارگر( ۵درصد ظرفیت) مهندسی معدن|دانشگاه تهران / روزانه
گلستانى محمدرضا کرمان رتبه ۱۷۲۴ منطقه ۲ فیزیک مهندسی|دانشگاه تهران / روزانه
حق پناه شادى کاشان رتبه ۱۷۴۰ ایثارگر( ۵درصد ظرفیت) زبان وادبیات اسپانیایی|دانشگاه تهران / روزانه
جلالى نارگل تهران رتبه ۱۷۵۱ منطقه ۱ مهندسی موادومتالورژی|دانشگاه تهران / روزانه
بابایى محمد گرگان رتبه ۱۷۵۲ منطقه ۲ علوم سیاسی|دانشگاه تهران / روزانه
طالب زاده کاسگرى رامهرمز رتبه ۱۷۷۰ منطقه ۳ زیست فناوری|دانشگاه تهران / روزانه
طالبى چارى امیر بابل رتبه ۱۷۹۸ منطقه ۲ علوم سیاسی|دانشگاه تهران / روزانه
ورمقانى امیرحسین قرچک رتبه ۱۸۰۷ منطقه ۳ زبان روسی|دانشگاه تهران / روزانه
ثقفى پاکدشت رتبه ۱۸۱۹ منطقه ۳ علوم سیاسی|دانشگاه تهران / روزانه
افضلى اریا کرمانشاه رتبه ۱۸۲۷ منطقه ۲ فیزیک مهندسی|دانشگاه تهران / روزانه
قربانى هانیه تهران رتبه ۱۸۳۱ منطقه ۱ مهندسی نقشه برداری|دانشگاه تهران / روزانه
وفاجو فرزام تهران رتبه ۱۸۳۱ ایثارگر( ۵درصد ظرفیت) امار|دانشگاه تهران / روزانه
کاظم خانى نازنین ساری رتبه ۱۸۳۴ منطقه ۲ زبان روسی|دانشگاه تهران / روزانه
فرهانى حسین تهران رتبه ۱۸۴۱ منطقه ۱ مهندسی شهرسازی|دانشگاه تهران / روزانه
ولى زاده نگار تهران رتبه ۱۸۵۲ منطقه ۱ دامپزشکی|دانشگاه تهران / روزانه
خیرالهى سارا تهران رتبه ۱۸۵۷ منطقه ۱ مهندسی شهرسازی|دانشگاه تهران / روزانه
بهلولى امیر محمد تهران رتبه ۱۸۷۹ منطقه ۱ زبان ایتالیایی|دانشگاه تهران / روزانه
برزگر امیرحسین اسلام‌شهر رتبه ۱۸۸۵ منطقه ۲ مهندسی معدن|دانشگاه تهران / روزانه
داوودى آریا کرج رتبه ۱۹۰۲ منطقه ۲ ریاضیات وکاربردها|دانشگاه تهران / روزانه
امینى فشمى غزل تهران رتبه ۱۹۲۴ منطقه ۱ زبان چینی|دانشگاه تهران / روزانه
جوادى فردوس رتبه ۱۹۴۱ منطقه ۳ مهندسی معدن|دانشگاه تهران / روزانه
زرگرى هاشم مشهد رتبه ۱۹۵۹ منطقه ۱ فیزیک مهندسی|دانشگاه تهران / روزانه
صفرزاده حسام تهرانسر رتبه ۱۹۶۰ منطقه ۱ مهندسی شهرسازی|دانشگاه تهران / روزانه
نوروزى نیایش تهران رتبه ۱۹۶۴ منطقه ۱ زبان وادبیات ژاپنی|دانشگاه تهران / روزانه
جعفرزاده محمدعلى قم رتبه ۱۹۶۹ منطقه ۲ فلسفه وحکمت اسلامی|دانشگاه تهران / روزانه
امانى اسما بندرعباس رتبه ۱۹۸۳ منطقه ۲ تاریخ|دانشگاه تهران / روزانه
آهنگ فاضل اسلام‌شهر رتبه ۱۹۸۸ منطقه ۲ ریاضیات وکاربردها|دانشگاه تهران / روزانه
على اکبر اصفهانى زهرا تهران رتبه ۱۹۹۷ منطقه ۱ جغرافیا|دانشگاه تهران / روزانه
مرادى هنگامه آمل رتبه ۲۰۰۰ منطقه ۲ مهندسی معدن|دانشگاه تهران / روزانه
پرند شیراز رتبه ۲۰۱۵ منطقه ۱ مهندسی شهرسازی|دانشگاه تهران / روزانه
امانى تهران رتبه ۲۰۲۰ منطقه ۱ مهندسی نقشه برداری|دانشگاه تهران / روزانه
ابراهیمى اصفهان رتبه ۲۰۶۱ منطقه ۱ زبان وادبیات عربی|دانشگاه تهران / روزانه
عاشوردهى نویر فاطمه بندرانزلی رتبه ۲۰۶۷ ایثارگر( ۵درصد ظرفیت) مترجمی زبان عربی|دانشگاه تهران / روزانه
ناصحى على قم رتبه ۲۰۷۵ منطقه ۲ زیست شناسی سلولی ومولکولی|دانشگاه تهران / روزانه
قارائى کسمائى صومعه سرا رتبه ۲۰۸۶ منطقه ۳ جغرافیا|دانشگاه تهران / روزانه
عبدى تهران رتبه ۲۱۰۲ منطقه ۱ زبان وادبیات عربی|دانشگاه تهران / روزانه
میرزایى گلستان رتبه ۲۱۰۸ منطقه ۳ زبان چینی|دانشگاه تهران / روزانه
نظرى پناه محیا السادات یزد رتبه ۲۱۳۶ ایثارگر( ۵درصد ظرفیت) تاریخ|دانشگاه تهران / روزانه
عبداله خانى على اکبر اسلام‌شهر رتبه ۲۱۳۹ منطقه ۲ مهندسی معدن|دانشگاه تهران / روزانه
جانى رباط کریم رتبه ۲۱۴۵ منطقه ۳ زبان چینی|دانشگاه تهران / روزانه
دهقان نژاد تهران رتبه ۲۱۴۵ ایثارگر( ۵درصد ظرفیت) زیست فناوری|دانشگاه تهران / روزانه
نظرى ملارد رتبه ۲۱۵۰ ایثارگر( ۵درصد ظرفیت) مهندسی معدن|دانشگاه تهران / روزانه
خورشیدى عین الدین تهران رتبه ۲۱۵۹ منطقه ۱ حسابداری|دانشگاه تهران / روزانه
محمدى تهران رتبه ۲۱۷۵ منطقه ۱ زبان وادبیات عربی|دانشگاه تهران / روزانه
فرزانگان بیدگلى پرنیان ورامین رتبه ۲۱۸۳ ایثارگر( ۵درصد ظرفیت) دامپزشکی|دانشگاه تهران / نوبت دوم
مختارى قائن رتبه ۲۱۹۶ ایثارگر( ۵درصد ظرفیت) جغرافیا|دانشگاه تهران / روزانه
رسولى سردشت رتبه ۲۲۳۷ ایثارگر( ۵درصد ظرفیت) فلسفه|دانشگاه تهران / روزانه
محمدى اوزومچلوئى شهریار رتبه ۲۲۵۰ ایثارگر( ۵درصد ظرفیت) زبان وادبیات ژاپنی|دانشگاه تهران / روزانه
کوهزادى تهران رتبه ۲۲۷۳ منطقه ۱ زیست شناسی جانوری|دانشگاه تهران / روزانه
جوادى مقدم تهران رتبه ۲۲۹۹ منطقه ۳ دامپزشکی|دانشگاه تهران / روزانه
صحرائى قرچک رتبه ۲۳۰۱ منطقه ۳ علم اطلاعات ودانش شناسی|دانشگاه تهران / روزانه
على امیدى دامغان رتبه ۲۳۱۳ ایثارگر( ۵درصد ظرفیت) امار|دانشگاه تهران / روزانه
حیدرى تهران رتبه ۲۳۱۴ ایثارگر( ۵درصد ظرفیت) زبان ایتالیایی|دانشگاه تهران / روزانه
صابرى تهران رتبه ۲۳۸۱ منطقه ۱ مهندسی معدن|دانشگاه تهران / روزانه
مددى شیرگاه رتبه ۲۳۸۶ منطقه ۳ علوم سیاسی|دانشگاه تهران / روزانه
طاهرى شاهرود رتبه ۲۳۹۵ منطقه ۲ دامپزشکی|دانشگاه تهران / روزانه
محمدزاده اسلام‌شهر رتبه ۲۴۱۱ منطقه ۲ امار|دانشگاه تهران / روزانه
حسنلو قرچک رتبه ۲۴۱۹ ایثارگر( ۵درصد ظرفیت) مهندسی معدن|دانشگاه تهران / روزانه
الکسان شیرآباد تهران رتبه ۲۴۳۶ منطقه ۱ مهندسی معدن|دانشگاه تهران / روزانه
جارى عباس آباد رتبه ۲۴۵۷ منطقه ۳ روانشناسی|دانشگاه تهران / روزانه
کوهستانى مینودشت رتبه ۲۵۰۸ منطقه ۳ دامپزشکی|دانشگاه تهران / روزانه
همتى تهران رتبه ۲۵۳۱ منطقه ۱ دامپزشکی|دانشگاه تهران / نوبت دوم
چهاریارى کلاته ئى تایباد رتبه ۲۵۳۸ منطقه ۳ علوم ارتباطات اجتماعی|دانشگاه تهران / روزانه
بغدادى تهران رتبه ۲۵۶۴ منطقه ۱ زبان وادبیات عربی|دانشگاه تهران / روزانه
فرشیدى نقاب سبزوار رتبه ۲۵۷۶ منطقه ۳ زبان ایتالیایی|دانشگاه تهران / روزانه
اسماعیل پور شیراز رتبه ۲۶۱۷ منطقه ۱ شیمی محض|دانشگاه تهران / روزانه
پاشائى شایان قم رتبه ۲۶۲۳ منطقه ۲ مهندسی معدن|دانشگاه تهران / روزانه
شریفیان اصفهان رتبه ۲۶۴۴ منطقه ۱ زبان چینی|دانشگاه تهران / روزانه
حیدرزاده گناباد رتبه ۲۶۷۱ منطقه ۲ مهندسی معدن|دانشگاه تهران / روزانه
غلامى اسلام‌شهر رتبه ۲۶۸۰ منطقه ۲ مهندسی معدن|دانشگاه تهران / روزانه
سعادت تهران رتبه ۲۷۷۸ منطقه ۱ دامپزشکی|دانشگاه تهران / نوبت دوم
معدن پیشه هشتگرد رتبه ۲۷۹۸ ایثارگر( ۵درصد ظرفیت) جغرافیا|دانشگاه تهران / روزانه
خانى تهران رتبه ۲۸۱۳ منطقه ۱ دامپزشکی|دانشگاه تهران / نوبت دوم
حقى تهران رتبه ۲۸۲۹ ایثارگر( ۵درصد ظرفیت) شیمی کاربردی|دانشگاه تهران / روزانه
جعفرى سمنان رتبه ۲۸۳۸ منطقه ۲ مهندسی معدن|دانشگاه تهران / روزانه
ذوالفقارى تهران رتبه ۲۸۵۲ منطقه ۱ مدیریت بازرگانی|دانشگاه تهران / روزانه
احمدى کرج رتبه ۲۸۸۰ منطقه ۲ زیست شناسی سلولی ومولکولی|دانشگاه تهران / روزانه
ورزدار تهران رتبه ۲۹۰۸ منطقه ۱ تاریخ وتمدن ملل اسلامی|دانشگاه تهران / روزانه
خلخالى تهران رتبه ۲۹۲۴ ایثارگر( ۵درصد ظرفیت) شیمی کاربردی|دانشگاه تهران / روزانه
جعفر پور تهران رتبه ۲۹۸۵ منطقه ۱ مهندسی نقشه برداری|دانشگاه تهران / روزانه
کریمى اراک رتبه ۲۹۸۸ ایثارگر( ۵درصد ظرفیت) زبان وادبیات عربی|دانشگاه تهران / روزانه
بینش بابل رتبه ۳۰۰۳ منطقه ۲ دامپزشکی|دانشگاه تهران / روزانه
نعمتى نیشابور رتبه ۳۰۴۰ منطقه ۲ زبان چینی|دانشگاه تهران / روزانه
نظرى گرمسار رتبه ۳۰۵۲ ایثارگر( ۵درصد ظرفیت) علم اطلاعات ودانش شناسی|دانشگاه تهران / روزانه
رئوف شهریار رتبه ۳۰۵۵ منطقه ۲ زبان چینی|دانشگاه تهران / روزانه
جلدى تهران رتبه ۳۰۶۰ منطقه ۱ دامپزشکی|دانشگاه تهران / نوبت دوم
جنکوک تهران رتبه ۳۱۴۶ منطقه ۱ شیمی محض|دانشگاه تهران / روزانه
کیومرثى کرج رتبه ۳۱۹۹ منطقه ۲ دامپزشکی|دانشگاه تهران / روزانه
جمالى رحمت ابادى رفسنجان رتبه ۳۱۹۹ منطقه ۲ روانشناسی|دانشگاه تهران / روزانه
رجائى لک کرمان رتبه ۳۲۳۲ منطقه ۲ مهندسی معدن|دانشگاه تهران / روزانه
ملانیاملکشاه بندپی رتبه ۳۲۴۹ منطقه ۳ علوم سیاسی|دانشگاه تهران / روزانه
محمدى اخا آمل رتبه ۳۲۵۲ منطقه ۲ دامپزشکی|دانشگاه تهران / روزانه
خلیلى گودرزى بابل رتبه ۳۲۶۴ منطقه ۲ دامپزشکی|دانشگاه تهران / روزانه
آقابالازاده اصل کرج رتبه ۳۲۷۱ ایثارگر( ۵درصد ظرفیت) دامپزشکی|دانشگاه تهران / نوبت دوم
عرب صالحى شهرضا رتبه ۳۲۷۲ منطقه ۲ علوم قران وحدیث|دانشگاه تهران / روزانه
مجاهدى بابل رتبه ۳۲۷۴ منطقه ۲ دامپزشکی|دانشگاه تهران / روزانه
پیرو تهرانسر رتبه ۳۳۲۱ ایثارگر( ۵درصد ظرفیت) فلسفه وحکمت اسلامی|دانشگاه تهران / روزانه
سلطانى گرگان رتبه ۳۳۴۷ منطقه ۲ دامپزشکی|دانشگاه تهران / روزانه
محمدى گنبد رتبه ۳۳۶۳ منطقه ۳ زیست فناوری|دانشگاه تهران / روزانه
نورى کرمانشاه رتبه ۳۳۷۳ منطقه ۲ دامپزشکی|دانشگاه تهران / روزانه
عمانى تهران رتبه ۳۴۱۴ منطقه ۱ زبان وادبیات ژاپنی|دانشگاه تهران / روزانه
باقرى چالوس رتبه ۳۴۶۱ منطقه ۲ دامپزشکی|دانشگاه تهران / نوبت دوم
رضائى کرج رتبه ۳۴۶۲ منطقه ۲ مهندسی معدن|دانشگاه تهران / روزانه
رجبى کلدره رودسر رتبه ۳۴۸۱ منطقه ۲ دامپزشکی|دانشگاه تهران / نوبت دوم
واحدى تهران رتبه ۳۵۲۱ منطقه ۱ مدیریت بازرگانی|دانشگاه تهران / روزانه
نجفى ساوه رتبه ۳۵۵۴ منطقه ۲ جغرافیا|دانشگاه تهران / روزانه
عطایى کرج رتبه ۳۵۹۴ منطقه ۲ فلسفه وحکمت اسلامی|دانشگاه تهران / روزانه
على محمدى اسلام‌شهر رتبه ۳۵۹۵ منطقه ۲ زبان چینی|دانشگاه تهران / روزانه
زمردى افضل شهر قدس رتبه ۳۶۷۵ منطقه ۳ دامپزشکی|دانشگاه تهران / نوبت دوم
هاشمى تبریز رتبه ۳۷۰۵ منطقه ۱ مدیریت بازرگانی|دانشگاه تهران / روزانه
خیرخواهان تهران رتبه ۳۷۲۰ منطقه ۱ امار|دانشگاه تهران / روزانه
صادقى نژاد فرسنگى کرمان رتبه ۳۷۲۲ منطقه ۲ مهندسی معدن|دانشگاه تهران / روزانه
هوشمند قرچک رتبه ۳۷۳۳ منطقه ۳ روانشناسی|دانشگاه تهران / روزانه
شریفیان کرج رتبه ۳۷۳۷ منطقه ۲ روانشناسی|دانشگاه تهران / روزانه
جوانبخت گلپایگان رتبه ۳۷۸۵ منطقه ۲ باستان شناسی|دانشگاه تهران / روزانه
ذوالفقارى شهر قدس رتبه ۳۸۱۳ منطقه ۳ زبان روسی|دانشگاه تهران / روزانه
شهریورى گرمسار رتبه ۳۸۷۶ منطقه ۳ مردم شناسی|دانشگاه تهران / روزانه
فریطوس تهران رتبه ۳۹۱۹ منطقه ۱ شیمی محض|دانشگاه تهران / روزانه
رشنو تهران رتبه ۳۹۳۹ منطقه ۱ دامپزشکی|دانشگاه تهران / نوبت دوم
رفاه تهران رتبه ۴۰۸۸ ایثارگر( ۵درصد ظرفیت) شیمی کاربردی|دانشگاه تهران / روزانه
عبدالحسینى تهران رتبه ۴۱۵۹ منطقه ۱ دامپزشکی|دانشگاه تهران / نوبت دوم
مرسلى هریس ملارد رتبه ۴۱۷۹ منطقه ۳ روانشناسی|دانشگاه تهران / روزانه
سورتچى بهشهر رتبه ۴۱۸۰ منطقه ۲ دامپزشکی|دانشگاه تهران / نوبت دوم
بنى هاشمى ساری رتبه ۴۲۱۴ منطقه ۲ دامپزشکی|دانشگاه تهران / نوبت دوم
اسمعیلى شهر قدس رتبه ۴۲۱۸ منطقه ۳ فلسفه|دانشگاه تهران / روزانه
پناهیان کردکوی رتبه ۴۳۴۶ منطقه ۳ زیست فناوری|دانشگاه تهران / روزانه
مداح گزنى قزوین رتبه ۴۳۵۰ منطقه ۲ زیست شناسی سلولی ومولکولی|دانشگاه تهران / روزانه
سعیدى کرج رتبه ۴۳۷۰ منطقه ۲ دامپزشکی|دانشگاه تهران / نوبت دوم
على رضاپور ملارد رتبه ۴۴۷۴ منطقه ۳ زبان وادبیات ژاپنی|دانشگاه تهران / روزانه
استادى روشتى بناب رتبه ۴۵۰۴ منطقه ۲ مترجمی زبان عربی|دانشگاه تهران / روزانه
آزادى خواه قزوین رتبه ۴۵۳۳ منطقه ۲ باستان شناسی|دانشگاه تهران / روزانه
عیوض لو تهران رتبه ۴۶۰۲ منطقه ۲ دامپزشکی|دانشگاه تهران / نوبت دوم
پورقاسمیان نجف آباد رتبه ۴۶۲۸ منطقه ۲ زیست فناوری|دانشگاه تهران / روزانه
عسکرى بیرجند رتبه ۴۶۵۶ منطقه ۲ دامپزشکی|دانشگاه تهران / نوبت دوم
متقى کرمان رتبه ۴۶۸۵ منطقه ۲ زیست فناوری|دانشگاه تهران / روزانه
جریده کرج رتبه ۴۶۹۹ منطقه ۲ دامپزشکی|دانشگاه تهران / نوبت دوم
گورانى مریوان رتبه ۴۷۹۶ منطقه ۳ باستان شناسی|دانشگاه تهران / روزانه
بنیسى ارومیه رتبه ۴۸۴۷ منطقه ۲ ادیان وعرفان|دانشگاه تهران / روزانه
شابداقى رباط کریم رتبه ۴۹۰۷ منطقه ۳ فلسفه وحکمت اسلامی|دانشگاه تهران / روزانه
صادقى گناباد رتبه ۴۹۲۹ منطقه ۲ علوم قران وحدیث|دانشگاه تهران / روزانه
سید علیان کرج رتبه ۵۰۶۲ منطقه ۲ دامپزشکی|دانشگاه تهران / نوبت دوم
قره باش گنبد رتبه ۵۰۶۵ منطقه ۳ جغرافیا|دانشگاه تهران / روزانه
روستایى ملارد رتبه ۵۰۶۶ منطقه ۲ زبان ایتالیایی|دانشگاه تهران / روزانه
حق پناه پاکدشت رتبه ۵۲۴۱ منطقه ۳ ادیان وعرفان|دانشگاه تهران / روزانه
زمردیان کرج رتبه ۵۲۶۲ منطقه ۲ مدیریت مالی|دانشگاه تهران / روزانه
رضازاده قائمیه رتبه ۵۲۷۵ منطقه ۳ زیست شناسی سلولی ومولکولی|دانشگاه تهران / روزانه
رضائى خرمى خرمدره رتبه ۵۳۳۶ منطقه ۲ حسابداری|دانشگاه تهران / روزانه
رضائى زیراب سوادکوه رتبه ۵۳۳۸ منطقه ۳ زیست شناسی سلولی ومولکولی|دانشگاه تهران / روزانه
اسمعیلى تهران رتبه ۵۵۰۰ منطقه ۱ مهندسی نقشه برداری|دانشگاه تهران / روزانه
مشهدى دماوند رتبه ۵۸۳۴ منطقه ۲ جغرافیا|دانشگاه تهران / روزانه
طاهرى بندرعباس رتبه ۵۸۴۶ ایثارگر( ۵درصد ظرفیت) شیمی محض|دانشگاه تهران / روزانه
خرم دشتى اصفهان رتبه ۵۹۴۹ منطقه ۱ مردم شناسی|دانشگاه تهران / روزانه
قربانى دماوند رتبه ۶۰۱۸ منطقه ۲ جغرافیا|دانشگاه تهران / روزانه
همدانى مقدم پیشوا رتبه ۶۰۸۷ منطقه ۳ زیست شناسی سلولی ومولکولی|دانشگاه تهران / روزانه
غلامى تنکابن رتبه ۶۲۵۸ منطقه ۳ علوم قران وحدیث|دانشگاه تهران / روزانه
عشقى قرچک رتبه ۶۳۷۱ منطقه ۳ علم اطلاعات ودانش شناسی|دانشگاه تهران / روزانه
راهبر شهر قدس رتبه ۶۳۷۸ منطقه ۳ جغرافیا|دانشگاه تهران / روزانه
نجفى تاکستان رتبه ۶۴۸۲ منطقه ۳ تاریخ|دانشگاه تهران / روزانه
اسدى تهران رتبه ۶۵۲۱ منطقه ۱ زیست شناسی گیاهی|دانشگاه تهران / روزانه
شریفى خرمدره رتبه ۶۵۸۱ منطقه ۲ حسابداری|دانشگاه تهران / روزانه
نجف اللهى تهران رتبه ۶۵۹۰ منطقه ۳ مترجمی زبان عربی|دانشگاه تهران / روزانه
زارع بیدکى مهریز رتبه ۶۷۹۶ منطقه ۳ باستان شناسی|دانشگاه تهران / روزانه
رشادى قم رتبه ۶۸۶۵ منطقه ۲ مدیریت بازرگانی|دانشگاه تهران / روزانه
پور نظرى پاکدشت رتبه ۶۸۷۳ منطقه ۳ مترجمی زبان عربی|دانشگاه تهران / روزانه
اشرفى شهر قدس رتبه ۶۸۷۴ منطقه ۳ شیمی کاربردی|دانشگاه تهران / روزانه
خلیلى ساری رتبه ۷۰۰۴ منطقه ۲ شیمی محض|دانشگاه تهران / روزانه
مشعوف رانکوهى تهران رتبه ۷۱۹۹ منطقه ۱ ریاضیات وکاربردها|دانشگاه تهران / روزانه
حبیبى تهران رتبه ۷۲۰۲ منطقه ۱ زمین شناسی|دانشگاه تهران / روزانه
نیکبخت کاشان رتبه ۷۲۲۱ منطقه ۳ تاریخ وتمدن ملل اسلامی|دانشگاه تهران / روزانه
عزیزى کرج رتبه ۷۳۱۲ منطقه ۲ زیست شناسی جانوری|دانشگاه تهران / روزانه
قربان گلدى گنبد رتبه ۷۳۴۹ منطقه ۳ جغرافیا|دانشگاه تهران / روزانه
کواکبى عصار کرج رتبه ۷۴۳۷ منطقه ۲ شیمی کاربردی|دانشگاه تهران / روزانه
فراتى تهران رتبه ۷۵۳۹ منطقه ۱ حسابداری|دانشگاه تهران / روزانه
شفقى خالکى تهران رتبه ۷۵۶۷ منطقه ۳ شیمی کاربردی|دانشگاه تهران / روزانه
زینلى تایباد رتبه ۷۹۴۲ منطقه ۳ مردم شناسی|دانشگاه تهران / روزانه
افلاکى پاشاکى ملارد رتبه ۸۳۰۶ منطقه ۳ جغرافیا|دانشگاه تهران / روزانه
دوست محمدى سمنان رتبه ۸۶۹۱ منطقه ۲ شیمی محض|دانشگاه تهران / روزانه
عبدى پور بهبهان رتبه ۸۸۳۳ منطقه ۲ زیست شناسی جانوری|دانشگاه تهران / روزانه
نیک نژاد چمستان رتبه ۸۸۹۴ منطقه ۳ علوم قران وحدیث|دانشگاه تهران / روزانه
بدرخواهان کرج رتبه ۸۹۰۵ منطقه ۲ شیمی محض|دانشگاه تهران / روزانه
ایمانى کرج رتبه ۸۹۶۹ منطقه ۳ مترجمی زبان عربی|دانشگاه تهران / روزانه
محمدپورمیر سمنان رتبه ۹۳۰۷ منطقه ۲ زیست شناسی گیاهی|دانشگاه تهران / روزانه
عباسى گنبد رتبه ۹۴۷۳ منطقه ۳ مدیریت صنعتی|دانشگاه تهران / روزانه
رضائى محمدیه رتبه ۹۴۸۳ منطقه ۳ مترجمی زبان عربی|دانشگاه تهران / روزانه

قبولی های دانشگاه تهران در کنکور ۹۶

 

اگه سوالی در مورد مشاوره و برنامه ریزی درسی دارید اینجا کلیک کنید

و

اگه سوالی در مورد فیزیک کنکور و جزوه و کتاب دارین اینجا کلیک کنید

 

بازدید: ۲۱۳۴