فیزیکچی - مدرسه فیزیک دبیرستانی

دو روزه ۴۰ درصد رشد می کنی!

یه روزه ۲۰ می گیری!

یه روزه ۲۰ می گیری!

یه روزه ۲۰ می گیری!

فیزیکچی. مدرسه فیزیک دبیرستانی

محمد گنجی: مولف ۳۲ عنوان کتاب کمک آموزشی و کنکور از انتشارات آیندگان. منتشران ، اندیشه فائق، بیست، شبقره، کلک معلم ، راه رشد و…  تدریس فیزیک در تهران ، کرج ، قزوین، اصفهان ، شهرکرد، شیراز، مرودشت، اردبیل، تبریز، مراغه، مشهد ، کیش، مشهد، کرمان و…

مشاورهکلوپآموزش