سوالات فیزیک کنکور سراسری ، تست فیزیک کنکور

محمد گنجی نوشته محمد گنجی شنبه - ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷

سوالات فیزیک کنکور سراسری سالهای قبل ، یه منبع مناسب برای ایام بعد از عیده.وقتی  که می خواین جمع بندی فیزیک کنکور رو به درستی انجام بدین.
سوالات فیزیک کنکور سراسری
پس سعی کردم سوالات سالهای قبل رو با در نظر گرفتن حذفیات اون اینجا قرار بدم تا به عنوان تست تمرینی با در نظر گرفتن زمان حل کنید .

سوالات فیزیک کنکور سراسری از ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۵
دانلود سوالات فیزیک کنکور تجربی سال۱۳۸۰ با پاسخ – داخل کشور
دانلود سوالات فیزیک کنکور ریاضی سال۱۳۸۰ با پاسخ  – داخل کشور
دانلود سوالات فیزیک کنکور تجربی سال۱۳۸۱ با پاسخ – داخل کشور
دانلود سوالات فیزیک کنکور ریاضی سال۱۳۸۱ با پاسخ- داخل کشور
دانلود سوالات فیزیک کنکور تجربی سال۱۳۸۲ با پاسخ – داخل کشور
دانلود سوالات فیزیک کنکور ریاضی سال۱۳۸۲ با پاسخ- داخل کشور
دانلود سوالات فیزیک کنکور تجربی سال۱۳۸۳ با پاسخ – داخل کشور
دانلود سوالات فیزیک کنکور ریاضی سال۱۳۸۳با پاسخ – داخل کشور
دانلود سوالات فیزیک کنکور تجربی سال۱۳۸۴ با پاسخ – داخل کشور
دانلود سوالات فیزیک کنکور ریاضی سال۱۳۸۴با پاسخ  – داخل کشور
دانلود سوالات فیزیک کنکور تجربی سال۱۳۸۵ با پاسخنامه – داخل کشور
دانلود سوالات فیزیک کنکور ریاضی سال۱۳۸۵با پاسخنامه – داخل کشور

سوالات فیزیک کنکور سراسری از ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰
دانلود سوالات فیزیک کنکور تجربی سال۱۳۸۶با پاسخنامه – داخل کشور
دانلود سوالات فیزیک کنکور ریاضی سال۱۳۸۶با پاسخنامه – داخل کشور
دانلود سوالات فیزیک کنکور تجربی سال۱۳۸۷ با پاسخنامه – داخل کشور
دانلود سوالات فیزیک کنکور ریاضی سال۱۳۸۷با پاسخنامه – داخل کشور
دانلود سوالات فیزیک کنکور تجربی سال۱۳۸۸با پاسخنامه – داخل کشور
دانلود سوالات فیزیک کنکور ریاضی سال۱۳۸۸ با پاسخنامه  – داخل کشور
سوالات فیزیک کنکور سراسری
دانلود سوالات فیزیک کنکور تجربی سال۱۳۸۹ با پاسخنامه – داخل کشور
دانلود سوالات فیزیک کنکور ریاضی سال۱۳۸۹با پاسخنامه – داخل کشور
دانلود سوالات فیزیک کنکور تجربی سال۱۳۹۰ با پاسخنامه – داخل کشور
دانلود سوالات فیزیک کنکور ریاضی سال۱۳۹۰ با پاسخنامه- داخل کشور
دانلود سوالات فیزیک کنکور تجربی سال۱۳۹۰ – خارج از کشور
دانلود پاسخنامه
دانلود سوالات فیزیک کنکور ریاضی سال ۱۳۹۰- خارج از کشور
دانلود پاسخنامه

سوالات فیزیک کنکور سراسری از ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵
دانلود سوالات فیزیک کنکور تجربی سال۱۳۹۱ – داخل کشور
دانلود پاسخنامه
دانلود سوالات فیزیک کنکور ریاضی سال۱۳۹۱ – داخل کشور
دانلود پاسخنامه
دانلود سوالات فیزیک کنکور تجربی سال۱۳۹۱ – خارج از کشور
دانلود پاسخنامه
دانلود سوالات فیزیک کنکور ریاضی سال ۱۳۹۱- خارج از کشور
دانلود پاسخنامه
دانلود سوالات فیزیک کنکور تجربی سال۱۳۹۲ – داخل کشور
دانلود پاسخنامه
دانلود سوالات فیزیک کنکور ریاضی سال۱۳۹۲ – داخل کشور
دانلود پاسخنامه
دانلود سوالات فیزیک کنکور تجربی سال۱۳۹۲ – خارج از کشور
دانلود پاسخنامه
دانلود سوالات فیزیک کنکور ریاضی سال۱۳۹۲- خارج از کشور
دانلود پاسخنامه
دانلود سوالات فیزیک کنکور تجربی سال۱۳۹۳ – داخل کشور
دانلود پاسخنامه
دانلود سوالات فیزیک کنکور ریاضی سال۱۳۹۳ – داخل کشور
دانلود پاسخنامه
دانلود سوالات فیزیک کنکور تجربی سال۱۳۹۳ – خارج از کشور
دانلود پاسخنامه
دانلود سوالات فیزیک کنکور ریاضی سال ۱۳۹۳- خارج از کشور
دانلود پاسخنامه
دانلود سوالات فیزیک کنکور تجربی سال۱۳۹۴ – داخل کشور
دانلود پاسخنامه
دانلود سوالات فیزیک کنکور ریاضی سال۱۳۹۴ – داخل کشور
دانلود پاسخنامه
دانلود سوالات فیزیک کنکور تجربی سال۱۳۹۴ – خارج از کشور
دانلود پاسخنامه
دانلود سوالات فیزیک کنکور ریاضی سال ۱۳۹۴- خارج از کشور

سوالات فیزیک کنکور سراسری از ۱۳۹۵ به بعد
دانلود پاسخنامه
دانلود سوالات فیزیک کنکور تجربی سال۱۳۹۵ – داخل کشور
دانلود پاسخنامه
دانلود سوالات فیزیک کنکور ریاضی سال۱۳۹۵ – داخل کشور
دانلود پاسخنامه
دانلود سوالات فیزیک کنکور تجربی سال۱۳۹۵ – خارج از کشور
دانلود پاسخنامه
دانلود سوالات فیزیک کنکور ریاضی سال ۱۳۹۵- خارج از کشور
دانلود پاسخنامه
دانلود سوالات فیزیک کنکور تجربی سال۱۳۹۶ – داخل کشور
دانلود پاسخنامه
دانلود سوالات فیزیک کنکور ریاضی سال۱۳۹۶ – داخل کشور
دانلود پاسخنامه
دانلود سوالات فیزیک کنکور تجربی سال۱۳۹۶ – خارج از کشور
دانلود پاسخنامه
دانلود سوالات فیزیک کنکور ریاضی سال ۱۳۹۶- خارج از کشور
دانلود پاسخنامه