سطح سوالات کنکور ۹۷ رشته ریاضی

نوشته محمد گنجی یکشنبه - ۱۰ تیر ۱۳۹۷

سطح سوالات کنکور ۹۷ رشته ریاضی

سطح سوالات کنکور ۹۷ رشته ریاضی بر اساس نظر دانش آموزان که توسط سایت کانون فرهنگی آموزش ( قلم چی ) تهیه شده است.

سطح سوالات کنکور 97 رشته تجربی

سطح سوالات کنکور ۹۷ رشته ریاضی

بر این اساس سخت درس ها از نظر دانش آموزان به ترتیب عبارتند از:

۱- ریاضی :  ۷۴%سخت  ۲۰% متوسط  ۴% ساده

۲- دین و زندگی : ۶۹% سخت   ۲۲%متوسط ۸%ساده

۳- فیزیک :  ۶۳%سخت   ۲۸%متوسط  ۷%ساده

۴- زبان : ۵۶%سخت   ۳۴%متوسط   ۷%ساده

۵- شیمی : ۴۹%سخت   ۳۵%متوسط  ۱۴%ساده

۶- ادبیات :  ۴۳%سخت   ۴۵% متوسط ۹%ساده

۷- عربی:  ۳۱%سخت  ۵۳%متوسط  ۱۲%ساده

 

سطح سوالات کنکور ۹۷ رشته ریاضی – درس ادبیات

تراز کانونی تعداد شرکت کننده دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار
بالاتر از ۷۰۰۰ ۱۵۵ ۲۰% ۳۲% ۳۶% ۵% ۳%
۶۲۵۰-۷۰۰۰ ۳۰۸ ۱۱% ۳۰% ۴۶% ۷% ۴%
۵۵۰۰-۶۲۵۰ ۵۲۵ ۱۴% ۲۳% ۵۲% ۸% ۱%
۴۷۵۰-۵۵۰۰ ۹۱۴ ۱۵% ۲۶% ۴۷% ۶% ۳%
پایین تر از ۴۷۵۰ ۸۹۴ ۱۹% ۲۹% ۴۱% ۴% ۵%
کل شرکت کنندگان ۲۸۱۴ ۱۶% ۲۷% ۴۵% ۶% ۳%

 

سطح سوالات کنکور ۹۷ رشته ریاضی – درس عربی

تراز کانونی تعداد شرکت کننده دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار
بالاتر از ۷۰۰۰ ۱۵۵ ۵% ۱۶% ۶۱% ۹% ۷%
۶۲۵۰-۷۰۰۰ ۳۰۸ ۸% ۱۹% ۵۶% ۱۲% ۳%
۵۵۰۰-۶۲۵۰ ۵۲۵ ۸% ۲۰% ۵۷% ۱۱% ۲%
۴۷۵۰-۵۵۰۰ ۹۱۴ ۱۱% ۲۱% ۵۳% ۸% ۵%
پایین تر از ۴۷۵۰ ۸۹۴ ۱۵% ۲۱% ۵۰% ۷% ۶%
کل شرکت کنندگان ۲۸۱۴ ۱۱% ۲۰% ۵۳% ۸% ۴%

سطح سوالات کنکور ۹۷ رشته ریاضی – درس ریاضی

تراز کانونی تعداد شرکت کننده دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار
بالاتر از ۷۰۰۰ ۱۵۵ ۴۵% ۳۰% ۲۰% ۱% ۱%
۶۲۵۰-۷۰۰۰ ۳۰۸ ۵۰% ۲۶% ۲۱% ۱% ۰%
۵۵۰۰-۶۲۵۰ ۵۲۵ ۵۲% ۲۶% ۱۹% ۱% ۰%
۴۷۵۰-۵۵۰۰ ۹۱۴ ۵۲% ۲۵% ۱۶% ۳% ۱%
پایین تر از ۴۷۵۰ ۸۹۴ ۴۵% ۲۳% ۲۴% ۳% ۴%
کل شرکت کنندگان ۲۸۱۴ ۴۹% ۲۵% ۲۰% ۲% ۲%

 

سطح سوالات کنکور ۹۷ رشته ریاضی – درس فیزیک

تراز کانونی تعداد شرکت کننده دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار
بالاتر از ۷۰۰۰ ۱۵۵ ۱۵% ۲۱% ۴۷% ۹% ۵%
۶۲۵۰-۷۰۰۰ ۳۰۸ ۱۸% ۳۲% ۴۰% ۶% ۲%
۵۵۰۰-۶۲۵۰ ۵۲۵ ۲۵% ۳۱% ۳۴% ۷% ۱%
۴۷۵۰-۵۵۰۰ ۹۱۴ ۳۵% ۲۹% ۲۸% ۴% ۱%
پایین تر از ۴۷۵۰ ۸۹۵ ۴۶% ۲۷% ۱۹% ۳% ۲%
کل شرکت کنندگان ۲۸۱۵ ۳۴% ۲۹% ۲۸% ۵% ۲%

 

سطح سوالات کنکور ۹۷ رشته ریاضی – درس شیمی

تراز کانونی تعداد شرکت کننده دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار
بالاتر از ۷۰۰۰ ۱۵۵ ۶% ۱۵% ۵۱% ۱۶% ۹%
۶۲۵۰-۷۰۰۰ ۳۰۸ ۱۳% ۱۶% ۴۴% ۱۵% ۹%
۵۵۰۰-۶۲۵۰ ۵۲۵ ۱۶% ۱۹% ۴۴% ۱۳% ۵%
۴۷۵۰-۵۵۰۰ ۹۱۴ ۲۹% ۲۳% ۳۵% ۷% ۴%
پایین تر از ۴۷۵۰ ۸۹۵ ۴۲% ۲۳% ۲۴% ۵% ۴%
کل شرکت کنندگان ۲۸۱۵ ۲۸% ۲۱% ۳۵% ۹% ۵%

سطح سوالات کنکور ۹۷ رشته ریاضی

 

 

بازدید: ۶۴۰