رشته زبان انگلیسی چه رتبه ای می خواد

نوشته محمد گنجی یکشنبه - ۷ مرداد ۱۳۹۷

رشته زبان انگلیسی چه رتبه ای می خواد ، مترجمی یا ادبیات زبان تنگلیس در کدوم دانشگاه ها هست.

رشته زبان انگلیسی چه رتبه ای می خواد

رشته زبان انگلیسی چه رتبه ای می خواد

بالاترین رتبه

سهمیه ها

بالاترین رتبه منطقه۳ بالاترین رتبه منطقه۲ بالاترین رتبه منطقه۱ نام دانشگاه -شهر
۵۶۷ ۱۳۶۵ ۱۳۹۷ زبان وادبیات انگلیسی|دانشگاه شیراز / روزانه
۶۴۸ ۲۰۷۶ ۲۰۳۳ زبان وادبیات انگلیسی|دانشگاه اصفهان / روزانه
۶۱ ۱۸۲ ۵۳ زبان وادبیات انگلیسی|دانشگاه تهران / روزانه
۱۵۷ ۳۳۸ ۳۰۵ زبان وادبیات انگلیسی|دانشگاه شهیدبهشتی -تهران / روزانه
۵۳۳ ۸۸۶ ۶۴۳ مترجمی زبان انگلیسی|دانشگاه علامه طباطبایی -تهران / روزانه
۹۷۶ ۳۵۱۴ ۲۷۱۳ زبان وادبیات انگلیسی|دانشگاه یزد / روزانه
۱۱۶۴۴ ۱۷۵۰۹ زبان وادبیات انگلیسی|دانشگاه ملایر / روزانه
۹۶۱ ۱۴۸۲ ۱۳۱۰ زبان وادبیات انگلیسی|دانشگاه تبریز / روزانه
۳۹۵۵ ۳۲۴۳ اموزش زبان انگلیسی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدبهشتی زنجان-بومی استان همدان /
۱۳۳۱ ۲۵۷۵ اموزش زبان انگلیسی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس رسالت زاهدان-بومی استان یزد / فرهنگیان
۸۹۶ ۹۹۳ ۶۶۷ زبان وادبیات انگلیسی|دانشگاه فردوسی مشهد / روزانه
۸۶ ۸۹۹ زبان وادبیات انگلیسی|دانشگاه خوارزمی -تهران / روزانه
۳۶۲۵ ۵۵۹۷ ۲۶۲۵ زبان وادبیات انگلیسی|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه
۱۹۱۱ ۶۵۸۸ اموزش زبان انگلیسی|دانشگاه تربیت دبیرشهیدرجایی -تهران-بومی استان تهران / فرهنگیان
۳۸۱۷ ۶۹۵۲ اموزش زبان انگلیسی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس دکترشریعتی ساری-بومی گیلان / فرهنگیان
۳۴۳۹ ۱۶۵۰ اموزش زبان انگلیسی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس فاطمه الزهرا/س /زنجان-بومی لرستان / فرهنگیان
۵۷۷۶ ۵۵۳۱ ۳۳۷۳ زبان وادبیات انگلیسی|دانشگاه کاشان / روزانه
۵۶۰ ۷۷۹ زبان وادبیات انگلیسی|دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه
۷۷۱۴ ۶۸۸۲ ۳۵۱۰ زبان وادبیات انگلیسی|دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه
۳۱۲۵ ۹۹۳۲ ۲۵۷۳ زبان وادبیات انگلیسی|دانشگاه گیلان -رشت / روزانه
۳۰۳۰ ۴۴۲۱ مترجمی زبان انگلیسی|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه
۵۲۲۲ ۷۶۹۳ ۷۱۳۵ زبان وادبیات انگلیسی|دانشگاه خلیج فارس -بوشهر / روزانه
۳۸۵۸ ۵۱۵۴ زبان وادبیات انگلیسی|دانشگاه رازی -کرمانشاه / روزانه
۴۲۶۲ ۴۱۱۲ مترجمی زبان انگلیسی|دانشگاه شهیدچمران -اهواز / روزانه
۹۸۹ ۳۵۷۸ مترجمی زبان انگلیسی|دانشگاه بوعلی سینا-همدان / روزانه
۵۸۲۷ ۱۰۹۵۸ اموزش زبان انگلیسی|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه
۱۲۸۶ ۳۳۴۵ ۳۵۵۹ اموزش زبان انگلیسی|دانشگاه بین المللی امام خمینی /ره /-قزوین / روزانه
۴۰۸۹ ۴۱۳۸ ۳۴۶۲ زبان وادبیات انگلیسی|دانشگاه شهیدباهنر-کرمان / روزانه

تهیه و تنظیم : آیدا زارع چیان

برای آشنایی با رشته زبان انگلیسی کلیک کنید

انتخاب رشته زبان انگلیسی