با چه رتبه ای میشه پزشکی قبول شد

نوشته محمد گنجی جمعه - ۲۲ تیر ۱۳۹۷

با چه رتبه ای میشه پزشکی قبول شد

با چه رتبه ای میشه پزشکی قبول شد

با چه رتبه ای میشه پزشکی قبول شد

با چه رتبه ای میشه پزشکی قبول شد ، اکثر بچه های رشته ی تجربی این روزها تلاش می کنن که یه جوری به رشته ی پزشکی وارد شوند.

شاید یکی از دلایل افزایش روزافزون متقاضیان رشته ی تجربی ، قبولی در رشته ی پزشکی باشه.

 

بالاترین رتبه

سهمیه ها

بالاترین رتبه منطقه۳ بالاترین رتبه منطقه۲ بالاترین رتبه منطقه۱ نام دانشگاه -شهر
   

۲۱۸

 

۲۴۷

 

۶۹

 

علوم پزشکی تهران

  ۱۳۷

 

۳۲۱

۴۳۸

 

۷۷۱

۱۸۹

 

۴۴۵

 

علوم پزشکی شیرازـنیمسال اول

 

علوم پزشکی شیرازــ نیمسال دوم

  ۱۰۰۰

 

۱۰۴۵

ـــــ

 

۲۱۲۶

۱۰۴۱

 

۱۲۸۶

 

علوم پزشکی شیراز ـــ پردیس خودگردان ـــ نیمسال اول

 

 

علوم پزشکی شیراز ـــ پردیس خودگردان ــــ نیمسال دوم

  ۱۱۵

 

۲۰۰

۳۸۷

 

۶۷۵

۲۲۷

 

۴۶۳

علوم پزشکی مشهد ــ نیمسال اول

 

علوم پزشکی مشهد ــ نیمسال دوم

   

۱۲۶۳

 

۲۶۱۳

 

۱۳۹۳

 

علوم پزشکی مشهد ـــ پردیس خودگردان

  ۱۹۶

 

۳۹۶

۶۳۶

 

۸۴۶

۴۱۴

 

۵۶۹

علوم پزشکی تبریز ــ نیمسال اول

 

علوم پزشکی تبریزــ نیمسال دوم

  ۹۵۵

 

۱۱۳۲

۲۱۸۵

 

۲۷۰۳

۱۰۴۳

 

۱۶۷۳

علوم پزشکی تبریز ـــ پردیس خودگردان ـــ نیمسال اول

 

علوم پزشکی تبریز ـــ پردیس خودگردان ـــ نیمسال دوم

  ۱۳۱

 

۱۲۰۹

۳۷۸

 

۵۲۸

۳۰۲

 

۴۲۲

علوم پزشکی اصفهان ــ نیمسال اول

 

علوم پزشکی اصفهان ــ نیمسال دوم

  ۱۴۵۹ ۲۳۱۸ ۱۳۸۲ علوم پزشکی اصفهان ـــ پردیس خودگردان ـــ نیمسال اول

 

  ۲۴۶

 

۳۸۸

۲۹۷

 

۳۵۴

۱۳۸

 

۲۴۵

علوم پزشکی شهید بهشتی ــ نیمسال اول

 

علوم پزشکی شهید بهشتی ــ نیمسال دوم

  ۶۴۹

 

۹۸۴

۹۹۶

 

۱۷۹۸

۴۳۴

 

۶۴۸

شهید بهشتی ـــ پردیس خودگردان ـــ نیمسال اول

 

شهید بهشتی ـــ پردیس خودگردان ـــ نیمسال دوم

   

۷۹۵

 

۸۸۹

 

۶۱۳

 

علوم پزشکی یزد

   

۲۰۷۴

 

۳۱۷۲

 

۲۰۳۹

 

علوم پزشکی یزد ـــ پردیس خودگردان

   

۵۳۰

 

۵۹۴

 

۲۹۲

 

علوم پزشکی ایران

   

۴۶۴

 

۱۳۹۵

 

۹۰۷

 

 

علوم پزشکی بابل

 

   

۱۹۴۹

 

۲۶۸۰

 

۱۵۷۱

 

علوم پزشکی بابل ـــ پردیس خودگردان

  ۵۹۹

 

۷۶۱

۸۹۷

 

۱۳۲۸

۳۷۰

 

۹۸۲

علوم پزشکی مازندران ـ ساری ــــ نیمسال اول

 

علوم پزشکی مازندران ـ ساری ـــ  نیمسال دوم

   

۱۸۸۳

 

۳۰۹۲

 

۱۶۹۷

 

علوم پزشکی مازندران ـ ساری ـــ پردیس خودگردان

 

   

۲۶۱

 

۶۶۳

 

۱۰۵۶

 

۱۲۹۱

 

۷۴۲

 

۹۶۷

 

علوم پزشکی گیلان – رشت ـــ نیمسال اول

 

علوم پزشکی گیلان – رشت ــ نیمسال دوم

 

   

۱۸۵۸

 

۲۹۱۱

 

۱۹۳۲

 

علوم پزشکی گیلان – رشت ـــ پردیس خودگردان

   

۵۱۸

 

۱۳۹۷

 

ـــــــ

 

علوم پزشکی کرمانشاه

   

۱۶۲۲

 

۳۳۲۵

 

۲۱۹۸

 

علوم پزشکی کرمانشاه ـــ پردیس خودگردان

   

۳۳۲

 

۶۳۲

 

۱۱۱۰

 

۱۵۰۷

 

۶۴۳

 

۱۱۱۱

 

علوم پزشکی همدان ــ نیمسال اول

 

علوم پزشکی همدان ــ نیمسال دوم

 

   

۱۷۰۸

 

۳۰۹۸

 

۲۱۱۴

 

علوم پزشکی همدان ـــ پردیس خودگردان

   

۷۴۹

 

۱۸۲۶

 

۹۹۴

 

۲۸۱۵

 

۷۴۵

 

۱۵۵۵

 

علوم پزشکی قزوین

 

علوم پزشکی قزوین ــ ظرفیت مازاد

 

   

۴۷۴

 

۵۳۴

 

۹۷۹

 

۱۲۰۸

 

۶۴۱

 

۸۵۵

 

علوم پزشکی ارومیه ــ نیمسال اول

 

علوم پزشکی ارومیه ــ نیمسال دوم

 

   

۱۴۰۶

 

۳۰۶۹

 

۲۰۱۰

 

علوم پزشکی ارومیه ـــ پردیس خودگردان

   

۵۶۴/مازاد۱۲۸۷

 

 

۳۲۲/مازاد۱۶۶۲

 

۷۱۵/مازاد۱۹۷۹

 

 

۸۸۱/مازاد۲۳۵۵

 

۴۵۹/ مازاد ۹۷۵

 

 

۶۶۰/مازاد۱۱۷۱

 

علوم پزشکی البرز – کرج ـــ نیمسال اول

 

 

علوم پزشکی البرز – کرج ــ نیمسال دوم

   

۶۶۷

 

۹۶۹

 

۱۸۴۳

 

۱۷۱۰

 

۱۹۲۷

 

۳۳۵۹

 

ــــــ

 

۱۲۷۱

 

۲۲۳۰

 

علوم پزشکی لرستان- خرم اباد ــ نیمسال اول

 

علوم پزشکی لرستان – خرم اباد ــ نیمسال دوم

 

علوم پزشکی لرستان – خرم اباد ــ ظرفیت مازاد

 

   

۵۷۰

 

۵۵۰

 

۱۴۳۷

 

۱۷۸۳

 

۸۳۶

 

۱۲۴۸

 

علوم پزشکی جندی شاپور – اهواز ــ نیمسال اول

 

علوم پزشکی جندی شاپور –اهواز ــ نیمسال دوم

 

   

۱۹۱۵

 

۳۱۸۷

 

ـــــ

 

علوم پزشکی جندی شاپور-اهواز ـــ پردیس خودگردان

   

۵۴۷

 

۵۵۰

 

۱۹۹۹

 

۳۳۰۱

 

۱۳۹۶

 

۱۸۹۱

 

علوم پزشکی بوشهر

 

علوم پزشکی بوشهر ــ ظرفیت مازاد

 

   

۶۹۰

 

۱۷۵۵

 

۱۶۷۷

 

۳۲۱۲

 

۱۱۰۰

 

۱۶۹۱

 

علوم پزشکی فسا

 

علوم پزشکی فسا ــ ظرفیت مازاد

 

   

۷۳۸

 

۱۸۸۹

 

۱۰۶۹

 

۲۰۴۱

 

۹۶۱

 

۱۴۹۳

 

علوم پزشکی قم

 

علوم پزشکی قم ــ ظرفیت مازاد

 

   

۴۱۰

 

۵۳۰

 

۱۳۳۷

 

۱۴۵۵

 

۳۰۹

 

ـــــ

 

علوم پزشکی کرمان ــ نیمسال اول

 

علوم پزشکی کرمان ــ نیمسال دوم

 

   

۲۲۶۶

 

۳۳۵۱

 

۲۲۱۳

 

علوم پزشکی کرمان ــ پردیس خودگردان

   

۵۷۰

 

۶۶۷

 

۱۶۳۵

 

۱۶۲۲

 

۱۷۰۵

 

۳۴۳۷

 

ـــــ

 

۱۱۹۸

 

۲۲۶۳

 

علوم پزشکی کردستان – سنندج ــ نیمسال اول

 

علوم پزشکی کردستان – سنندج ــ نیمسال دوم

 

علوم پزشکی کردستان – سنندج ــ ظرفیت مازاد

 

   

۷۶۴

 

۱۴۹۸

 

۱۰۳۵

 

علوم پزشکی گلستان – گرگان

   

۱۶۶۴

 

۳۲۱۸

 

۲۱۴۰

 

علوم پزشکی گلستان – گرگان ـــ پردیس خودگردان

   

۱۲۲۳

 

۱۴۶۸

 

۱۰۲۵

 

علوم پزشکی کاشان

   

۲۰۸۷

 

۳۳۵۹

 

۱۹۹۲

 

علوم پزشکی کاشان (آران وبیدگل) ــ پردیس خودگردان

   

۱۰۱۳

 

۹۶۳

 

۲۰۳۰

 

۱۴۸۲

 

۱۵۶۸

 

۳۲۹۶

 

۹۸۸

 

۱۱۴۷

 

۲۲۰۹

 

علوم پزشکی سمنان ـــ نیمسال اول

 

علوم پزشکی سمنان ــ نیمسال دوم

 

علوم پزشکی سمنان ـــ ظرفیت مازاد

 

   

ـــــ

 

۸۵۹

 

۱۸۳۰

 

۱۵۳۹

 

۱۶۴۴

 

۲۶۲۶

 

ـــــ

 

۱۱۶۷

 

۱۸۷۴

 

علوم پزشکی اراک ــ نیمسال اول

 

علوم پزشکی اراک ــ نیمسال دوم

 

علوم پزشکی اراک ــ ظرفیت مازاد

 

   

ـــــــ

 

ــــــ

 

۳۴۵

 

علوم پزشکی شاهد – تهران

   

۷۹۵

 

۱۳۳۷

 

۹۹۰

 

علوم پزشکی زنجان

   

۱۸۶۹

 

۳۴۸۸

 

۲۲۱۹

 

علوم پزشکی زنجان ـــ پردیس خودگردان

   

۵۰۶

 

۶۸۳

 

۱۴۶۴

 

۱۷۴۷

 

۱۹۴۹

 

۳۴۸۱

 

ـــــ

 

۱۳۴۲

 

۲۱۳۷

 

علوم پزشکی یاسوج ـــ نیمسال اول

 

علوم پزشکی یاسوج ـــ نیمسال دوم

 

علوم پزشکی یاسوج ـــ ظرفیت مازاد

 

   

۶۳۰

 

۱۵۰۳

 

۱۰۶۴

 

علوم پزشکی اردبیل

   

۱۶۹۶

 

۳۱۶۲

 

۲۱۳۷

 

علوم پزشکی اردبیل ــــ پردیس خودگردان

   

۵۵۰

 

۱۹۳۰

 

۱۵۹۱

 

۳۶۱۱

 

۱۱۶۴

 

۲۲۶۳

 

علوم پزشکی بیرجند

 

علوم پزشکی بیرجند ـــ ظرفیت مازاد

 

   

۱۱۵۷

 

۱۶۱۸

 

۱۹۰۵

 

۱۳۶۷

 

۱۷۲۴

 

۲۹۸۸

 

۷۴۵

 

۱۰۷۵

 

۱۸۱۰

 

علوم پزشکی شهرکرد ــ نیمسال اول

 

علوم پزشکی شهرکرد ــ نیمسال دوم

 

علوم پزشکی شهر کرد ــ ظرفیت مازاد

 

   

۵۸۸

 

۶۴۰

 

۱۹۵۲

 

۱۶۹۶

 

۱۸۲۹

 

۳۳۴۷

 

۹۷۲

 

ــــ

 

۲۱۳۷

 

علوم پزشکی سبزوارــ نیمسال اول

 

علوم پزشکی سبزوار ـــ نیمسال دوم

 

علوم پزشکی سبزوارــ ظرفیت مازاد

 

   

۷۸۰

 

۷۹۷

 

۱۸۵۱

 

۲۲۳۸

 

۱۳۰۴

 

۱۴۲۲

 

علوم پزشکی بندر عباس ـــ نیمسال اول

 

علوم پزشکی بندر عباس ـــ نیمسال دوم

 

   

۲۱۵۵

 

۳۵۷۰

 

۲۳۵۴

 

علمو پزشکی بندر عباس ـــ پردیس خودگردان

   

ــــ

 

۶۸۵

 

۱۵۳۲

 

۱۳۸۰

 

۱۷۴۱

 

۲۷۸۹

 

ـــــ

 

۱۲۰۵

 

۱۵۷۱

 

علوم پزشکی خراسان شمالی – بجنورد ـــ نیمسال اول

 

علوم پزشکی خراسان شمالی – بجنورد ـــ نیمسال دوم

 

علوم پزشکی خراسان شمالی – بجنورد ــ ظرفیت مازاد

 

   

۱۰۵۴

 

۲۰۹۳

 

۲۱۸۵

 

۳۴۷۱

 

۱۴۳۱

 

ـــــ

 

علوم پزشکی آبادان

 

علوم پزشکی آبادان ـــ ظرفیت مازاد

 

   

۹۸۱

 

۲۰۳۴

 

۱۹۶۳

 

۳۴۶۱

 

ـــــ

 

ـــــ

 

علوم پزشکی دزفول

 

علوم پزشکی دزفول ـــ ظرفیت مازاد

 

   

۱۱۳۲

 

۲۲۷۸

 

۲۳۷۴

 

۳۹۸۴

 

۱۴۸۳

 

۲۴۷۵

 

علوم پزشکی زابل

 

علوم پزشکی زابل ـــ ظرفیت مازاد

 

   

۹۵۵

 

۲۱۹۷

 

۲۱۰۷

 

۳۲۳۵

 

۱۰۸۹

 

۲۲۷۷

 

علوم پزشکی بم

 

علوم پزشکی بم ـــ ظرفیت مازاد

 

   

۶۷۹

 

۱۷۳۰

 

۲۰۸۴

 

۳۶۲۷

 

۱۱۴۰

 

۲۳۴۹

 

علوم پزشکی جیرفت

 

علوم پزشکی جیرفت ــ ظرفیت مازاد

 

   

۵۸۷

 

۹۷۳

 

۱۸۹۶

 

۲۰۳۳

 

ـــــ

 

۱۴۰۲

 

علوم پزشکی زاهدان ــ نیمسال اول

 

علوم پزشکی زاهدان ــ نیمسال دوم

 

   

۲۲۶۶

 

۳۷۲۸

 

۲۴۳۵

 

علوم پزشکی زاهدان ـــ پردیس خودگردان

   

۸۳۶

 

۲۱۲۷

 

۲۰۲۰

 

۳۳۷۱

 

۹۱۲

 

۲۱۷۴

 

علوم پزشکی رفسنجان

 

علوم پزشکی رفسنجان ـــ ظرفیت مازاد

 

   

۸۰۶

 

۱۹۶۷

 

۲۰۸۷

 

۳۶۳۲

 

۹۳۲

 

۲۳۷۲

 

علوم پزشکی ایلام

 

علوم پزشکی ایلام ـــ ظرفیت مازاد

 

   

۷۴۹

 

ـــــ

 

۱۹۳۰

 

۱۷۰۲

 

۱۴۲۱

 

۲۷۵۰

 

۱۰۶۸

 

۱۳۵۸

 

۱۶۵۶

 

علوم پزشکی جهرم ــ نیمسال اول

 

علوم پزشکی جهرم ـــ نیمسال دوم

 

علوم پزشکی جهرم ـــ ظرفیت مازاد

 

   

۱۲۲۷

 

۲۲۵۴

 

۱۴۰۲

 

 

علوم پزشکی بقیه الله

   

۷۲۰

 

۱۸۲۶

 

۱۷۸۹

 

۳۵۱۳

 

۱۳۳۱

 

۲۳۲۵

 

علوم پزشکی گناباد

 

علوم پزشکی گناباد ـــ ظرفیت مازاد

 

   

۸۳۱/مازاد۱۸۷۳

 

۱۱۰۵/مازاد۲۰۰۹

 

۱۶۷۷/مازاد۲۵۷۸

 

۱۷۱۵/مازاد۳۳۰۱

 

۸۱۶/مازاد۱۸۳۷

 

۹۷۰/مازاد۲۱۳۳

 

علوم پزشکی شاهرود ـ- نیمسال اول

 

علوم پزشکی شاهرود ـــ نیمسال دوم

 

         

گرد آوری و تنظیم : مهرناز رنگینی

با چه رتبه ای میشه پزشکی قبول شد

برای آشنایی با رشته ی پزشکی  کلیک کن 

  1. مبینا گفت:

    چجوری با چه رتبه ای که درمنطقه سه هستم میشه جراحی شیراز یا اصفهان یا تهران سراسری قبول شد؟