شرایط پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ، برای ثبت نام در کنکور سراسری ، آزاد ، پیام نور ، غیر انتفاعی ، پردیس خودگردان و موسسات آموزش عالی خاص به شرح زیر است. تا دفترچه ی راهنمای انتخاب رشته بیاد بهتره شما اطلاعات اولیه داشته باشی تا بتونی خوب انتخاب رشته کنی.
شرایط پذیرش دانشجو
شرایط پذیرش دانشجو در دانشگاهها چیه ؟ برای انتخاب رشته، شرایط پذیرش دانشجو و  تحصیل در دانشگاه ها به صورتی است که دانشجو موظف و مکلف است کلیه مقررات عمومی ورود به آموزش عالی و نیز مقررا ت و ضوابط خاص دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل خود را رعایت نماید.

شرایط پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی

شرایط عمومی برای ثبت نام در کنکور  به شرح زیر است:
– پذیرفته شدگان نباید برای شروع و ادامه تحصیل از لحاظ موازین شرعی و قوانین و مقررا ت منعی داشته باشند.
– دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی تعهدی از لحاظ تأمین مسکن و خوابگاه و پرداخت کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان ندارند، البته در این خصوص تلاش خود را مبذول خواهند داشت .
– دانشجو ملزم به رعایت برنامه های زمانی ، مکانی (در محدوده تأسیسات متعلق به مؤسسه ) و درسی برای تشکیل کلاس ، آزمایشگاه ، کارگاه ، عملیات صحر ایی ، کارآموزی و این قبیل امور که  در دانشگاه ها و مؤسسا ت تدوین شده می باشد.
– تحصیل در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور تمام وقت بوده ، لذا کارمندان دولت در صورت ی می توانند به تحصیل بپردازند که موافقتنامه رسمی و بدون قید و شرط وزارتخانه یا سازمان متبوع خود را مبنی بر شرکت در همه کلاس ها، آزمایشگاه ها، کارآموزی ها و فعالیت های دیگر دوران تحصیل عرضه کنند.
– عدم آگاهی دانشجو از ضوابط و مقررات آموزشی ، حقی برای وی ایجاد نخواهد کرد.
– پذیرفته شدگانی که در یک یا چند ماده از آزمون ورودی نمره کمتر از حدنصاب کسب کنند، موظفند پس از قبولی در دانشگاه، درو س پیش نیاز دانشگاهی را با نمره تعیین شده بگذرانند.
– هیچ دانشجویی مجاز نیست که همزمان در دو رشته و یا دو محل (اعم از مؤسسات دولتی و غیردولتی ) تحصیل نماید، در صورت تخلف طبق آیین نامه انضباطی دانشجویان با وی رفتار خواهد شد.
– با توجه به محدودیت امکانات دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و لزوم توزیع عادلانه فرصت های موجود بین تمامی متقاضیان، پذیرش آن دسته از داوطلبانی که قبلاً با استفاده از امکانات دولتی (آموزش رایگان ) تحصیلات خود را در رشته ای به اتمام رسانیده اند، در همان مقطع قبولی قبلی و همان دوره (روزانه) امکان پذیر نمی باشد. این قبیل داوطلبان در صورت تمایل می توانند برای دوره نوبت دوم (شبانه) در همان مقطع متقاضی شوند و یا در صورت قبولی در دوره روزانه می توانند، با پرداخت شهریه همانند دانشجویان دوره نوبت دوم (شبانه)، در رشته مربوط ادامه تحصیل نمایند.
– دانش اموختگان دوره های معادل کاردانی (دارندگان مدرک معادل ) به شرط آن که دوره فوق با مجوز شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات وفن آوری برگزار شده باشد و مدرک معادل آنان مورد تایید وزارت متبوع باشد، می توانند با همان مدرک معادل در آزمون سراسری برای ادامه تحصیل در مقطع بالاترشرکت نمایند و در صورت پذیرفته شدن ادامه تحصیل دهند .
– دانشجویان انصرافی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی اعم از این که در آزمون سراسری سال جاری پذیرفته شوند یا نشوند حق بازگشت و ادامه تحصیل به رشته قبلی خود را ندارند.
– شرایط اختصاصی برخی از مؤسسات آموزش عالی ، در جدول شرایط اختصاصی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی  دفترچه راهنما  ی سازمان سنجش درج شده است.

 شرایط و ضوابط پذیرش دانشجو در رشته های تحصیلی مختلف دانشگاه ها و مؤسسا ت آموزش عالی:

شرایط پذیرش دانشجو و ضوابط کلی:

– کلیه داوطلبان به شرطی که در آزمون گروه یا گروه های آزمایشی مربوط شرکت کرده، با توجه به مندرجات کارنامه اولیه مجاز به انتخاب رشته در دوره یا دانشگاه ها و مؤسسات ذیربط بوده و حائز شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی اعلام شده از سوی سازمان سنجش آموزش کشور باشند، می توانند رشته های تحصیلی دوره های مختلف را از گروه آزمایشی ذیربط استخراج و بر اساس وضیحات این دفترچه راهنما و از طریق اینترنت و به صورت صحیح در فرم انتخاب رشته وارد نمایند.
– نحوه انتخاب رشته های تحصیلی و همچنین مواد امتحانی و ضرایب دروس هر یک از رشته های تحصیلی (در هر یک از گروه های آزمایشی و در زیرگروه های مربوطه) در همه دور هها یکسان است.
– طول مدت تحصیل در مقاطع مختلف برای همه دوره ها (به جز دوره های دانشگاه پیام نور، نیمه حضوری و مجازی) یکسان است
– داوطلبان واجد شرایط، در صورت مجاز بودن، از نظر تعداد انتخاب کدرشته های تحصیلی هر یک از دور ه ها تا سقف ۱۵۰ انتخاب، محدودیتی ندارند.
– دانشجویان دوره های شبانه، نیمه حضوری، مجازی و بین المللی دانشگاه ها و مؤسسات آمو زش عالی و همچنین دانشگاه پیام نور و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی که از معافیت تحصیلی استفاده نمی کنند، می توانند بدون انصراف از تحصیل در آزمون سراسری ثب ت نام و شرکت نمایند . بدیهی است در صورت موفقیت و قبل از ثبت نام در رشته قبولی جدید، لازم است از رشته قبولی قبلی خود انصراف قطعی حاصل نمایند.
– پذیرفته شدن در دوره های شبانه، نیمه حضوری، مجازی و بین المللی دانشگاه ها و مؤسسات آموز ش عالی و همچنین دانشگاه پیام نور و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی به عنوان یک نوبت قبولی از حداکثر دو نوبت قبولی مجاز در آزمون سراسری محسوب نمی شود.

شرایط پذیرش دانشجو و رشته های تحصیلی دوره روزانه:

– منحصراً داوطلبانی که بر اساس کارنامه اولیه، مجاز به انتخاب رشته های دوره روزانه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی شده اند، می توانند اینگونه رشته ها را انتخاب کنند. داوطلبان واجد شرایط این بند محدودیتی از نظر تعداد (حداکثر ۱۵۰ انتخاب)، مقطع و درج اولویت کدرشته های مورد علاقه در فرم انتخاب رشته خود، ندارند.
– پذیرفته شدگان دوره های روزانه آزمون سراسری سال ۱۳۹۷ (اعم از رشته های متمرکز و یا نیمه متمرکز) خواه در مؤسسه آموزش عالی ذیربط ثبت نام نموده یا ننموده باتشند، حتی با دادن انصراف قطعی از تحصیل حق ثبت نام و شرکت در آزمون سراسری سال جاری (آزمون سراسری سال ۱۳۹۸ ) را نداشته اند. بدیهی است شرکت در آزمون سال جاری برابر مقررات مربوط با آنان رفتار خواهد شد.
– تغییر رشته و انتقال دانشجویان پذیرفته شده در هر یک از مؤسسات آموزشی به سایر دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی ، بر اساس آیین نامه مهمانی و انتقال وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انجام می پذیرد. لذا داوطلبان لازم است در زمان انتخاب رشته و دانشگاه دقت لازم را داشته باشند . ضمناً پذیرفته شدگان در صورت درخواست تغییر رشته یا انتقال و یا هر دو به صورت توأم، می بایست از طریق مؤسسه آموزشی یا دانشگاه محل قبولی خود و بر اساس آئین نامه آموزشی مربوط اقدام نمایند.
– پذیرفته شدن در هر یک از رشته های تحصیلی دوره روزانه (اعم از متمرکز و یا نیمه متمرکز)، به عنوان یک نوبت از حداکثر دو نوبت قبولی در آزمون سراسری تلقی میگردد.
– داوطلبانی که با استفاده از سهمیه رزمندگان از سال ۱۳۶۸ به بعد و داوطلبانی که با استفاده از سهمیه شاهد از سال ۱۳۷۶ به بعد، یک بار در رشته های تحصیلی آزمون سراسری پذیرفته شده یا میشوند، اعم از اینکه از رشته قبولی انصراف داده یا در رشته قبولی ثبت نام کرده یا نکرده باشند، مجاز به استفاده ی مجدداز سهمیه های مذکور نخواهند بود.
* مهم:  برای اطلاع از وضعیت خوابگا ه ها و امکانات رفاهی دانشگا ه ها به سایت اینترنتی هر دانشگاه مراجعه نمایید.

شرایط پذیرش دانشجو و رشته های تحصیلی مورد نیاز آموزش و پرورش در دانشگاه ویژه فرهنگیان (مراکز تربیت معلم) و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران:

وزارت آموزش و پرورش به استنا د بند ( ۲) مصوبه ی هیأت محترم وزیران، برای تأمین و تربیت بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز آموزشی خود در طراز جمهوری اسلامی، متناسب با مبانی و ارزش های اسلامی و نیاز دوره های مختلف تحصیلی در دوره کارشناسی رشته های تحصیلی مندرج در دفترچه ی انتخاب رشته برای دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی از میان داوطلبان واجد شرایط دانشجو می پذیرد . داوطلبان در صورت احراز صلاحیت های عمومی و اختصاصی و سایر شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه های آزمون سراسری، می توانند نسبت به انتخاب رشته های تحصیلی مربوط اقدام نمایند.
متقاضیان در صورت احراز شرایط عمومی و اختصاصی اینگونه رشته ها  و با توجه به جدول رشته ها و نیروی مورد نیاز استان بومی داوطلب انتخاب رشته نمایند.
تذکر مهم :
در گزینش رشته های تحصیلی ویژه فرهنگیان در مراکز تربیت معلم، همانند سایر رشته های دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی بر اساس مصوبه کمیته مطالعه و برنامه ریزی کنکور، حدنصاب نمره اعمال خواهد شد.

شرایط پذیرش دانشجو و  رشته های مختلف تحصیلی دوره نوبت دوم (شبانه):

شرایط پذیرش دانشجو در دوره نوبت دوم (شبانه)

دانثنجویان دوره نوبت دوم (شبانه) تابع مقررات آموزشی دانشجویان دوره روزانه خواهند بود . مگر در مواردی که در آیین نامه طرح ایجاد دوره نوبت دوم (شبانه ) مستثنی شده است . ضمناً برنامه های آموزشی دوره نوبت دوم (شبانه) عیناً همان برنامه های آموزشی دوره روزانه است .
– انتقال دانشجویان دوره نوبت دوم (شبانه) به دوره روزانه ممنوع می باشد.
– ساعات تشکیل کلاس های دوره نوبت دوم (شبانه) با نظر دانشگا هها و مؤسسات آموزش عالی پذیرنده تعیین و اعلام می شود.
– تعیین سقف واحدهای درسی برای هر نیمسال تحصیلی با توجه به سایر ضوابط و مقررا ت در اختیار شورای آموزشی مؤسسه آموزش عالی ذیربط خواهد بود.

– شهریه دوره نوبت دوم (شبانه )

– شهریه ثابت و متغیر رشته های تحصیلی دوره نوبت دوم (شبانه) گروه آموزشی غیرپزشکی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی برای ورودی سال ۱۳۹۸ به استناد
تصمیمات متخذه دفتر هیأت های امنا و هیأت ممیزه مرکزی و شورای مرکزی دانشگاه ها و همچنین با توجه به  تصویب نامه  شورای معاونین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تعیین گردیده که در پیوست شماره ۳ دفترچه درج شده است.
تبصره: شهریه ثابت برای ورودی های سال ۱۳۹۸تا پایان تحصیل آنان ثابت بوده و تغییر نخواهد کرد و شهریه متغیر در هر سال تحصیلی به میزان ده درصد نسبت به مبلغ سال قبل افزایش می یابد.
– پذیرفته شدگان ملزم به رعایت تعهدات مالی در قبال دانشگاه مربوطه خواهند بود.
– کارمندان در صورت نداشتن مرخصی استحقاقی در موارد لزوم باید مرخصی بدون حقوق دریافت نمایند.

 شرایط پذیرش دانشجو و رشته های مختلف تحصیلی دوره های نیمه حضوری :

– دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی مجری دوره های نیمه حضوری به هیچ وجه امکان تأمین خوابگاه، وام تحصیلی و سایر امور رفاهی به دانشجویان را نخواهند داشت.
– مقررات آموزشی دور ه های نیمه حضوری دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی در زمینه آموزش های نیمه حضوری، همانند مقررات آموزشی دانشگاه پیام نور خواهد بود و تشکیل کلا سها به صورت کلا سهای رفع اشکال و حداکثر دو روز در هفته با نظر دانشگاه خواهد بود.
– تغییر رشته و انتقال دانشجویان پذیرفته شده در دور ه های نیمه حضوری به سایر دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، بر اساس آیین نامه مهمانی و انتقال دانشجو  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انجام می پذیرد.
– به فارغ التحصیلان دوره های نیمه حضوری دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی با رعایت ضوابط مربوط مدرک تحصیلی رسمی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری اعطاء می شود. « آموزش این دوره به طریق نیمه حضوری بوده است »
– از دانشجویان دوره های نیمه حضوری دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی بر اساس مقررات مربوط شهریه اخذ می گردد.
– شهریه دوره های نیمه حضوری برای کلیه رشته های تحصیلی دوره های نیمه حضوری دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری برای ورود ی های سال ۱۳۹۲به میزان ۶۰ % شهریه دوره نوبت دوم (شبانه) دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور می باشد.

 شرایط پذیرش دانشجو و رشته های مختلف مراکز و واحدهای آموزشی دانشگاه پیام نور:

* شرایط پذیرش دانشجو  در دانشگاه پیام نور:

علاوه بر شرایط و ضوابط مندرج در صفحات ۳۶ و ۳۷ دفترچه شماره یک آزمون سراسری (شرایط و ضوابط دانشگاه پیام نور ) شرایط و ضوابط ذیل نیز به اطلاع داوطلبان ذیربط می رسد.
– حداکثر طول مدت تحصیل مجاز در مقطع کارشناسی برای دانشجویانی که از معافیت تحصیلی استفاده می کنند ۶ سال و برای سایرین ۱۰ سال خواهد بود.
– پذیرش دانشجو در کلیه رشته های تحصیلی برای مقطع کارشناسی می باشد.
– حضور دانشجو در کلا سهای دروس نظری دانشگاه پیام نور اختیاری بوده و امکان اشتغال دانشجو همزمان با تحصیل میسر می باشد.
– تغییر رشته و انتقال دانشجویان پذیرفته شده در دانشگاه پیام نور به سایر دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی ، بر اساس آیین نامه مهمانی و انتقال دانشجو به  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انجام می پذیرد.
– نظام ارزشیابی و امتحانات دانشگاه متمرکز بوده و اوراق امتحانی، عمدتاً توسط دستگا ه های قراعتگر نوری، تصحیح و ارزشیابی می شود.
– پذیرفته شدن در این دانشگاه به عنوان یک نوبت از حداکثر دو نوبت قبولی در آزمون سراسری محسوب نمی شود.
تذکر خیلی مهم:
– در اغلب مراکز و واحدهای دانشگاه بیشتر دروس نظری به صورت کلاس نیمه حضوری برای مرور درس و رفع اشکال گروهی برگزار می شود.
– در شرایطی که امکان تشکیل جلسه های رفع اشکال گروهی یا کلاس های درس حضوری وجود نداشته باشد و یا تعداد پذیرفته شدگان در یک رشته تحصیلی به حد نصاب لازم تشکیل کلاس نرسد، دانشگاه واحدهای درسی را به صورت کاملاً غیرحضوری و یا خودخوان ارائه خواهد داد و یا در صورت ضرورت، محل تحصیل این دسته از دانشجویان را در یکی از مراکز و واحدهای هم جوار که دارای رشته تحصیلی مورد نظر باشد، تعیین می نماید.
– دروس عملی در دانشگاه به صورت کلاس حضوری و در تعدادی از روزهای هفته برگزار می شود و اجرای برخی از درس های عملی (آزمایشگاهی، کارگاهی و سایر) در آزمایشگاه منطقه ای، استانی یا سایر آزمایشگاه ها در مراکز دیگر دانشگاه و بنا به تشخیص دانشگاه صورت خواهد گرفت . اجرای آزمایشگاه ها، کارگاه ها و دیگر درس های عملی ممکن است در چند هفته متوالی و به صورت استقرار دائم در محل تعیین شده انجام شود و دانشجو موظف است در محل تشکیل جلسات آزمایشگاه، کارگاه و… که دانشگاه تعیین می نماید، حضور یابد.
شیوه آموزش در دانشگاه پیام نور: 
آموزش در دانشگاه پیام نور مبتنی بر نظام آموزش از راه دور ( نیمه حضوری، الکترونیکی و …) است و دانشگاه با بهره گیری از فناوری های آموزشی و تجهیز توانسته است کلاس های آموزشی DVD کلاس های دروس نظری به تجهیزات نوین ویدئو پروژکتور و نمایشگر اسلاید ، پاورپوینت و یا سیستم تلویزیون و خود را در قالب ساعات محدودتری نسبت به سا عات کلا س های درس سنتی سایر  دانشگا ه ها برنامه ریزی و ارائه نماید . البته طبق ضوابط آموزشی دانشگاه حضور دانشجویان در کلا س های درس اختیاری بوده و فقط شرکت در کلا س های عملی الزامی می باشد.
انتخاب محل تحصیل:
– داوطلبان باید با توجه به شهرستان محل سکونت یا اشتغا ل (برای کارکنان دولت ) و با ارائه گواهی معتبر مورد تأیید دانشگاه در صورتی که دارای یکی از شرایط زیر باشند، نسبت به انتخاب رشته از مراکز یا واحدهای دانشگاه پیام نور اقدام و در فرم مربوط درج نمایند.
محل اخذ مدرک تحصیلی سال آخر دوره متوسطه داوطلب در شهرستان یا بخش های زیر پوشش مرکز یا واحد دانشگاه طبق جدول مربوطه باشد
دو سال آخر اقامت داوطلب به صورت پیوسته در شهرستان یا بخش های زیر پوشش مرکز یا واحد دانشگاه طبق جدول مربوط  دفترچه راهنما باشد.
محل تولد و سال آخر اقامت داوطلب در شهرستان یا بخش های زیر پوشش مرکز یا واحد دانشگاه طبق جدول مربوط در  دفترچه ی راهنما باشد.
در صورت شاغل بودن بر اساس شهرستان محل خدمت (با توجه به حکم اشتغال ) با توجه به جدول مربوط  دفترچه راهنما ی سازمان سنجش،انتخاب رشته نمایید.
تذکر ۱: در کلیه رشته محل های مربوط به گروه های آموزشی هنر و فنی و مهندسی محدوده جغرافیایی پذیرش دانشجو علاوه بر جدول شهرستان های زیر پوشش مراکز و واحدهای ذیربط به صورت بومی – استانی هم انجام می شود.
– کارمندان مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور با هر وضعیت استخدامی مجاز به انتخاب رشته از مرکز یا واحد محل اشتغال خود نمی باشند و در صورت تمایل می توانند سایر مراکز و واحدها را انتخاب نمایند . علاوه بر این در صورت دانشجو شدن، تقاضای انتقال و یا مهمان شدن به مرکز یا واحد محل اشتغال آنها قابل بررسی نمی باشد.

 شرایط پذیرش دانشجو و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی :

تغییر رشته و انتقال دانشجویان پذیرفته شده در دانشگا هها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی به سایر دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی ، بر اساس آیین نامه ی میهمانی و انتقال  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انجام می پذیرد.
نظام درسی مؤسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی نظام واحدی است و بر اساس نظام آموزشی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری خواهد بود و به  فارغ التحصیلان مدرک مربوط برابر ضوابط وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری اعطاء خواهد شد.
– مؤسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی تعهدی نسبت به تأمین مسکن ، خوابگاه و غذای دانشجویان ندارند.
دانشجویان می توانند از وام تحصیلی مطابق با آیین نامه وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری در صورت تخصیص بودجه به مؤسسه از طرف سازمان مدیریت  برنامه ریزی کشور استفاده نمایند.
– ازدا نشجو یان مؤسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی بر اساس مقررات مربوط شهریه اخذ می گردد.

 شرایط پذیرش دانشجو و رشته های تحصیلی دوره های مجازی (الکترونیکی) :

– آموزش مجازی یا آموزش الکترونیکی به طور کلی بهره گیری از سیستم های الکترونیکی مثل کامپیوتر، اینترنت، دیسک های چندرسانه ای، نشریه هایالکترونیکی و خبرنامه های مجازی و نظایر این هاست که با هدف کاستن از رفت و آمدها و صرفه جویی در وقت و هزینه و در ضمن یادگیری بهتر و آسان ترصورت می گیرد.
– برگزاری کلاس های الکترونیکی به طور غیر همزمان انجام می شود به این معنا که دانشجویان می توانند به راحتی با استادان خود ارتباط برقرار کرده و در کلاس درس شرکت کنند، بدون اینکه این کار را همزمان با استادان و یا سایر دانشجویان انجام دهند . البته سیستم های آموزش الکترونیکی در شرایط خاصی ایجاب می کنند که استادان و دانشجویان هم زمان وارد سیستم اینترنت شوند . این حالت بیشتر در مواقعی که کلاس حالت تکنیکی داشته، مثلا واحدهای آزمایشگاهی و یا در صورتی که تجربه کردن فرآیندها و گرفتن بازتاب و نتیجه فوری ضرورت دارند، انجام می شود.
– در دوره های مجازی دروس و برنامه های آموزشی از طریق اینترنت به دانشجو ارائه می شود و دانشجو با استفاده از تکنولوژی اینترنت، نیازی به حضور درکلاس های درس سنتی ندارد . در و اقع دانشگاه مجازی نوعی از آموزش از راه دور است که در آن تکنولوژی وب و اینترنت برای آموزش و ارزشیابی دانشجو به کار می رود.
– برای این آموزش محدودیت مکانی و یا زمانی وجود ندارد. امتحانات یک نیمسال شامل میان ترم و پایان ترم می باشد که به صورت کتبی برگزار می گردد.
– در کلاس آموزش مجازی حضور و غیاب اینترنتی انجام می شود و دانشجو تابع تمامی قوانین و آیین نامه های آموزشی مانند دانشجویان می باشد.
– دانشجویان بعد از فارغ التحصیلی مدرک رسمی خود را که مورد تأیید وزارت علوم و مراکز استخدامی می باشد از دانشگاه دریافت می کنند. مدارک این دانشگاه ها در سطح جهانی نیز مورد قبول است و دانشجو می تواند در مقاطع بالای دانشگاه ها بدون محدودیت شرکت نماید . داوطلبانی که در این دوره ها پذیرفته می شوند حداقل باید دارای یک دستگاه کامپیوتر بوده و امکان دسترسی به اینترنت پرسرعت را داشته باشند

 شرایط پذیرش دانشجو و رشته های تحصیلی دوره های بین المللی :

به منظور گسترش آموزش عالی کشور در سطح بین المللی و فراهم نمودن شرایط لازم برای ادامه تحصیل در داخل کشور به جای خارج از کشور، برخی از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی داخل با همکاری دانشگاه های خارج از کشور با توجه به ضوابط مربوط مبادرت به پذیرش دانشجو می نمایند. پذیرش دانشجو در این دور ه ها به روش نیمه متمرکز صورت خواهد گرفت

مشاوره درسی ، مشاوره تحصیلی ، مشاوره کنکور

آموزش فیزیکانتخاب رشتهکنکورمشاوره و برنامه ریزی درسی

محمد گنجیمشاهده نوشته ها

محمد گنجی مدرس ، مولف و کارشناس ارشد کسب و کار تالیف 32 جلد کتاب تدریس و مشاوره از 1370

۱۰۰ دیدگاه

 • سلام خسته نباشید میخواستم ببینم من میخوام موسسه اموزش عالی درود(لرستان) ثبت نام کنم یکی از شرایطش بومی بودنه ما خونمون نزدیک استان لرستانه ولی جزئه استان اصفهان حساب میشیم
  ۱ میتونم ثبت نام کنم؟
  ۲اگه مدرک دیپلمم کامل نباشه ینی ۱ درس پاس نشده داشته باشم میتونم ثبت نام کنم بعد در حین تحصیل اون درسم پاس کنم؟
  ۳ تفاوت روزانه وشبانه چیه؟

 • سلام و خسته نباشید
  من متولد ۷۲ هستم ولی با توجه به مدت ترک تحصیلم دیپلم گرافیک نظام جدید گرفتم
  الان میخوام رشته معماریبدون ازمون دانشگاه ازاد بخونم ،نمیدونم باید اول پیش بخونم یا کاردانی ؟ یا اصلا نظام جدید نیازی به پیش نداره؟

 • سلام و خسته نباشید
  من سال ۹۷دانشگاه روزانه قبول شدم حالا میخواستم ببینم اگر بتونم انتقالی بگیرم به بین الملل توی رشته خودم همون سال۹۷ قبل از اینکه ۱سال توی دانشگاه تحصیل کنم بازم محرومیت انتخاب رشته روزانه کنکور ۹۸ دارم؟

 • سلام
  من لیسانس مهندسی گرفتم از دانشگاه دولتی الان میخوام کنکور ۹۷ تجربی ثبت نام کنم میتونم تربیت معلم قبول بشم؟؟؟؟
  البته با توجه به اینکه امسال تنها سالیه که نظام قدیم میتونه کنکور شرکت کنه و سال بعد معلوم نیس به نظام قدیمیا اجازه شرکت در کنکور را بدن خودم تلاشم بر اینه که پزشکی آزاد قبول بشم اما اگر نشد تربیت معلم هم علاقه دارم

 • سلام من فارغ التحصیل رشته گفتاردرمانی از دانشگاه علوم پزشکی هستم از آنجایی که طرحمان اختیاری است از مهر ۹۶ در آموزش و پرورش به مدت دو سال مشغول به طرح می شوم.آیا امکان اینکه در کنکور ۹۷شرکت کنم و در صورت قبولی در رشته پزشکی از طرح انصراف دهم وجود دارد؟

 • سلام
  من امسال ارشد روزانه قبول شدم منتها می خواستم بدونم با انصراف از تحصیل سهمیه روزانه من هم می سوزد و سال اینده در صورت قبولی باید شهریه پرداخت کنم?

 • سلام
  من امسال تربیت معلم قبول شدم
  میخواستم بدونم بلافاصله بعد از تموم شدن دوره کارشناسی میتونم دوباره کنکور سراسری شرکت کنم یانه؟
  چون من عشقم پزشکیه و امسال به خاطر مشاوره اشتباه تربیت معلم قبول شدم
  رتبه م هم ۲۴۰۰ شده بود
  چیکار باید بکنم؟
  ممنون

 • واقعا تشکر میکنم نسبت به حس محببتتون.
  سوال۱
  کسی که دانشجوی ازاده..میتونه بدون محرومیت کنکور پیش روشو شرکت کنه؟

  اگ مجبت کنین اینو دوباره ج بدین..:
  سوال۲
  .الان که شهیدبهشتی ام روزانه هوشبری…
  و امسال قصدم اینه که کنکور ازاد بدم و برم پزشکی..آیا واحدهای هوشبری معادل سازی میشه توی پزشکی؟

  سوال۳
  استاد هوشبری ما شبانه نداره..پیشنهاد میکنین چه کنم؟منظور کلیات سوالمو متوجه میشین!میخوام شبانه کنم و دانشگاه ملی برم..
  خیلی کلا محتاجم به راهنمایی..
  msalehi_mazand@yahoo.com

  • ۱-برای شرکت تو کنکور به شرطی که مشکل نظام وظیفه نداشته باشید مشکلی نیست
   ۲- نمی توانید از دانشگاه ازاد واحد های گذرونده شده را در سراسری تصبیق یا انتقال بدین
   ۳- خوب اگه می خوایددوباره کنکور آزاد بدین که باید انصراف بدید اگر هم می خواین همین رشته رو ادامه بدین که نیازی به انتقال به شبانه نیست

 • سلام و درود بر شما.
  خداقوت.
  با تمام امید به جواب دادنتوت تایپ میکنم.
  من هوشبری روزانه ام تهران..
  دارم برای ازاد میخونم..که برم پزشکی..
  سوال۱٫٫آیا واحدها معادل سازی میشند؟؟
  ۲٫٫میتونم از ازاد برم دوبره کنکور بدم برم پزشکی ملی برای سال بعدش؟
  ۳٫٫از روزانه میشه رفت شبانه؟ !! مثلا تغیییر رشته بدم توی کارشناسی یا رشته خودمو شبانش کنم..
  .
  . حقیقتا منتظر جوابتونم.
  ۱٫٫
  ۲٫٫
  ۳٫٫
  ۳سوال کردم..
  تشکر

  • برای شرکت دوباره در کنکور باید انصراف بدین
   تو قسمت مشاوره ی درسی شرایط ثبت نام در کنکور سراسری به همراه آیین نامه ی اون وجود داره

 • سلام خسته نباشید.من دانشجوی دانشگاه تربیت دبیر هستم میخواستم بپرسم آیا میشه بعد از گرفتن لیسانس در کنکور تجربی شرکت کرده و در صورت قبولی رشته دندان پزشکی ادامه تحصیل بدم؟ یعنی اموزش پرورش چنین اجازه ای رو میده؟؟ بسیار متشکر

 • باسلام من دانشجوی فیزیک دانشگاه یزد هستم روزانه,ایا میتونم انتقالی همراه باتغییر رشته (کامپیوتر)به دانشگاه فردوسی مشهد بگیرم هیچ کدوم از شرایط رو هم ندارم ایا راهی هست موافقت بشه تورو خدا کمکم کنیدضروریه اجرتون با خدا مرسی

 • سلام خسته نباشید
  من الان دانشجو مهندسی صنایع نوبت دوم یکی از دانشکده های اقماری بو علی هستم ،رتبه ام ۲۱هزار منطقه دو هست که امسال مشغول به تحصیل شدم ،حالا می خوام بدونم میتونم انتقالی بگیرم واسه دانشگاه آیت الله بروجردی ورشته مو به معماری تغییر بدم،اگه میشه چه کاری باید انجام بدم ،اگه دانشگاه ملی ملایرم بشه خوبه ،خیلی تشکر میکنم تورو خدا فقط جوابمو بدین خیلی کلافم

 • با سلام من لیسانس از دانشگاه دولتی دوره شبانه دارم . امسال می خواستم هم آزمون کارشناسی ارشد شرکت کنم هم آزمون کارشناسی آیا امکانش هست ؟ ممنون می شم اگه جواب بدین

 • سلام من لیسانس از دانشگاه آزاد دارم می خواستم بپرسم اگه پزشکی روزانه قبول بشم در ۹۴ باید شهریه بدم ؟ من که اصلا از حق تحصیل رایگان برخوردار نبودم !

 • سلام خواهرمن امسال علم اطلاعات و دانش شناسی روزانه قبول شده اما اصلا رشته را دوست نداره اگه الان انصراف بده باید هزینه بپردازه؟ اگه مدرک معادل کاردانیش بگیره میتونه کنکور۹۵ شرکت کنه و از رشته های پزشکی انتخاب کنه؟ اگه پذیرفته بشه باید هزینه بپردازه؟ نمنون

 • با سلام من در آزمون سراسری سال ۹۳ پذیرفته شدم و در دانشگاه فرهنگیان رشته علوم تربیتی در تاریخ ۲۶ مهر ماه برای ترم بهمن ثبت نام کردم ود ر تاریخ ۲۹ مهر ماه در تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد گروه علوم پزشکی انتخاب رشته کردم ظرفیت بهمن ماه حالا اگه من در دانشگاه آزاد پذیرفته بشم میتونم از دانشگاه فرهنگیان انصراف بدم و برم دانشگاه آزاد؟! هر دو تا شون ترم بهمن هستند خواهش می کنم جواب بدین

 • سلام خسته نباشید از مشاوره خوبتون.دانشجوی رشته مهندسی مواد روزانه دولتی ترم ۳ هستم و میخام تو کنکور ۹۴ شرکت کنم و در صورت قبولی همین رشته رو در دانشگاه های شهر تهران یا شهر های شیراز یا اصفهان مشهد ادامه بدم ادامه بدم ۲ تا سوال خیلی مهم دارم ۱-شرایط تطبیق نمرات درسی جیه؟۲-میتونم انصراف ندمو تو کنکور شرکت کنم ؟حتما میفهمن؟واقعا هیچ راهی نداره؟دانشگاه باهنر کرمانم

  • نه نمی تونید
   باید انصراف بدید و اگه مشکل نظام وظیفه نداشته باشی دوباره می تونی کنکور بدی و نمره های بالای ۱۲ احتمالا تطبیق داده میشه

 • سلام
  من فارغ التحصیل ارشد شیلات هستم هیچ علاقه ای به ادامه تحصیل در این رشته رو ندارم و متاسفانه بازار کارش خیلی بده، مایلم که توی یکی از رشته های فیزیک دریا یا هواشناسی توی مقطع ارشد شرکت کنم و ادامه تحصیل بدم، من در دوره روزانه درس خوندم میتونم دوباره روزانه رشته ی دیگری شرکت کنم البته بدون پرداخت هیچ هزینه ای؟
  با تشکر

 • با سلام من دانشجوی دکتری واحد بین الملل هستم. البته کنکور نداده ام و از طریق انتقال از خارج وارد دانشگاه شده ام. آیا می توانم امسال کنکور دکتری سراسری بدم و در همان دانشگاه و گرایش روزانه ( بدون شهریه) تحصیل کنم؟ ممنونم

 • سلام خسته نباشین من امسال کنکور دادم و رشته ی امور بانکی غیر انتفاعی قبول شدم میخواستم دوباره کنکور بدم آیا امکانش هست اگه امکانش وجود داره بای چ کاری انجام بدم

 • سلام من دولتی شبانه قبول شدم ولی هم هزینه شبانه انقدرا کم نیست هم راهم دوره که خوابگاه نمیدن و باید خونه بگیرم که هزینم چیزی نزدیک به آزاد میشه. به نظر شما منطقی هست که شبانه رو انصراف بدم و آزاد بدون آزمون ثبت نام کنم در کل بدون آزمون تو مدرک قبت میشه؟ و هزینه انصراف چقدره؟

 • با سلام و عرض خسته نباشید
  میخواستم بپرسم که من ۲ ترم در مقطع کاردانی دانشگاه غیرانتفاعی درس خوندم و ترم ۳ ( مهر ۹۳ ) رو مرخصی گرفتم…
  حالا میخوام انصراف از تحصیل بدم میگن که باید شهریه ثابت و متغییر رو بدی؟
  نمیشه کاری کرد که شهریه رو نگیرن؟

 • سلام خداقوت مشاور عزیز
  راجع ب شرایطم در مورد شعب بین الملل پرسیده بودم ازتون ک میتونم شرکت کنم یا نه با توجه ب اینکه دو بار روزانه دراومدم تا ب حال، گفتین برام میپرسین زحمتشو کشیدین قربان؟سعید

 • با عرض سلام و خسته نباشید
  سوال من اینه که در سال ۸۴ فارغ التحصیل در یک رشته ی کارشناسی شبانه شدم. متاسفانه عنوان شبانه روی مدرک اصلیم که ۲ سال پیش دریافت کردم درج شد. الان مدتیه که از سایتهای مختلف می بینم که می گن عنوان شبانه به هیچ وجه دیگه ظبق مصوبه ی وزارت علوم درج نمی شه چون کیفیت تحصیل دقیقا” مثل دوره ی روزانه هستش با این تفاوت که دانشجوهای شبانه شهریه می پردازند. لطفا” می شه بفرمایید که:
  ۱- تاریخ و متن اون مصوبه رو از کجا می تونم گیر بیارم.
  ۲- آیا امکانش هست که این عنوان شبانه از روی مدرک من حذف بشه
  بی صبرانه منتظر جواب شما می مونم
  با تشکر فراوان

 • سلام انتظار نداشتم ک اینقدر سریع ج بدین ممنون معمولا مثه شماها ک سرتون شلوغ میشه دیگه ناجور کلاس میزارین و جواب سوالای
  بچه هایی ک قرار نیس واسه جواب گرفتن هزینه ای کنن یا نمیدین یا دیر میدین ظاهرا شما ازاون دستهآدما نیستین خدا خیرت بده عزیز
  ایتقد نایاب شدن اینجور آدما ک من یکی ب یکیشون هر چن ماه ی باری برمیخورم چ دنیای واقعی چ مجازی شدیدا خوشحال میشم شرمنده مقدمش طولانی شد
  دیروز ازتون پرسیدم ۲بار دوره روزانه دولتی تا حالا قبول شدم سوالم این بود ک اجازه ثبت نام دارم واسه کنکور۹۴یا ن فقط هم میخوام پردیسای خودگردان پزشکی رو انتخاب کنم تو انتخاب رشته شما جواب دادین میتونم و فقط ممنوعیتم واسه دوره روزانس همون دیروز
  تو سایت سنجش هم عین این سوال رو پرسیدم و جواب دادن ن نمیتونم و اصلا نباید ثبت نام کنم واسه کنکور و نباید کنکور بدم همین جا اینو بگم تو پرانتز ک ۲سال پیش هم همین سوال رو از سایت سنجش پرسیدم و همین ج رو دادن ولی من ثبت نام کردم وکنکور رو هم دادم بعد اعلام نتایج اولیه برام پیامک زدن ک دقیقا همین حرف شما ک آقای فلان شما فقط مجاز ب انتخاب رشته محل های روزانه نیستین بعد ازشون پرسیدم شما ک اولش اونجوری گفتین ک اصلا حق ثبت نامم ندارم حالا میگین فقط روزانه ک گفتن بله فقط روزانه نمیتونم .میتونم دندون آزاد قبول شم ولی ب خاطر شرایط کاریم نمیتونم برم ی شهر دیگه چون دندون آزاد سه چهار تا شهر بیشتر نداره من از گرگانم ولی اینجا دندون شعبه بین المللش هست مشاور عزیز حالا ب نظرتون من چیکار کنم میترسم ی سال بخونم سرآخر بگن فقط آزاد میتونم و بین ال شرایط دوره روزانه رو داره و نمیتونم انتخاب کنم سنجش جوابش چ تلفنی چ تو سایتشون همینه ک نمیتونم ثبت نام کنم ولی میگم وقتی شرکت میکنم مثل دو سال پیش اس میدن ک فقط روزانه ها رو نمیتونم مثلا همون موقع بعد نتایج ک میتونم شبانه دامپزشکی رو بزنم نوشتن آره میتونم موندم بین زمین وآسمون
  خیلی شرمندم عزیز طولانی شد بیشتر درددل ن سوال شما بم بگین چ کنم

 • سلام
  خلاصه وضعیت
  ۱-دبیر با سابقه وسنوات ۱۵ سال
  ۲-مدرک لیسانس دبیری ریاضی(مسلما روزانه س)
  ۲-مدرک ارشد پیام نوره
  بفرمایید برای شرکت در سراسری وقبولی در رشته ی پزشکی مشکلی نیست ؟جایی خوندم مشکلی نداره فقط باید شهریه بدیم !!یعنی نمیشه بدون شهریه؟
  ممنونم خیلی خیلی

 • خسته نباشی سلام

  ی سوال داشتم ممنون میشم ج بدی من ۲ بار تا حالا دوره روزانه دانشگاه دولتی قبول شدم یک بار رو ک نرفتم واسه ثبت نام اصلا.
  میدونم ک نمیتونم مجدد واسه دانشگاه دولتی ثبت نام کنم میخوام بدونم واسه شعب بین الملل هم همین ممنوعیت رو دارم؟یعنی مجاز ب ثبت نام واسه شعب بین الملل یا پردیسای خودگردان دانشگاه های علوم پزشکی هم نیستم؟مرسی پیشاپیش از جوابت

 • سلام .وقت بخیر.من هم اکنون دانشجوی ارشد پردیس رازی کرمانشاه هستم میخوام در حین تحصیل باز هم کنکور شرکت کنم.به نظرتون اگه همون دانشگاه و همون گرایش روزانه قبول شم واحد های که تا اون موقع می گزرونم رو حساب میکنند؟ممنون میشم راهنمایی کنید

 • سلام خسته نباشین.من دانشجوی سال ۵ دامپزشکی روزانه دولتی هستم میخواستم بدونم میتونم امسال رو مرخصی بگیرم و بعد از قبولی مثلا تو تابستون انصراف بدم ؟چون هدفم اینه که برم دانشگاه دولتی.ممنون میشم اگه زودتر بم جواب بدید.

 • سلام. من نیمسال دوم غیرانتفاعی رشته ازمایشگاه قبول شدم اگه سال دیگه دانشگاه سراسری رشته علوم ازمایشگاهی قبول شم میتونم برم؟ در صورت انصراف از غیر انتفاعی هزینه چن ترم رو باید بدم؟ دانشگاه میگه کل شهریه ثابته هر ۴ سال ایا درسته؟

 • سلام و خسته نباشید
  ببخشید من دانشگاه اصفهان دولتی ژنتیک قبول شدم
  آیا امکانش هست انصراف بدم؟ و سال دیگه دوباره امتحان بدم یا چون قبول شدم یک سال نمیتونم تو کنکور شرکت کنم؟
  ممنون میشم راهنمایی کنید

 • با سلام و خسته نباشید
  فارغ التحصیل کارشناسی ارشد دانشگاه دولتی هستم. خواستم ببینم می تونم در رشته پزشکی دانشگاه دولتی شرکت کنم. آیا باید هزینه پرداخت کنم؟ ممنون از اینکه وقت می گذارید.

 • سلام شما به اون اقایی که گفتن لیسانس برق دارن و میخوان پزشکی بخونن گفتین تحصیل تو این رشته براش رایگانه یعنی می تونه بره دولتی روزانه ؟اخه من چندجا خوندم که فقط یک نوبت حق تحصیل تو هر مقطع رو داریم و برای نوبت دوم باید هزینه دوره شبانه رو بدیم اگه میشه جواب بدین چون منم ترم ۳ ادبیات فرانسه میخونم و اگه اینطوری که شما میگین درست باشه میخوام بعد لیسانس کنکور تجربی بدم.باتشکر

 • سلام.من امسال کنکوردادم ودر دانشگاه شبانه ای قبول شدم.به دلایلی نمیخوام برم.میتونم انصراف بدم وسال دیگه هم درازمون سراسری شرکت کنم؟؟؟؟
  ویا اینکه میتونم همین امسال دانشگاه غیرانتفایی تبت نام کنم؟تولیس انتخاب رشته ام بوده ولی شبانه که قبل از غیرانتفایی ها زده ام را قبول شدم.لطفاراهنماییم کنید.واقعاممنون از سایت عالی تون.

 • تحصیل همزمان در دانشگاه آزاد و دولتی چطور ممکنه؟ بر فرض در طول تحصیل بتونیم این قضیه رو پنهان کنیم،هردو دانشگاه برای ثبت نام مدرک پیش دانشگاهی میخوان! اگر بتونی برای یکیشون نبری ، در آخر برای گرفتن مدرک لیسانس که اصل پیش دانشگاهی رو میخوان اون موقع چکار باید کرد؟ لطفا جواب رو بدید خیلی مهمه

  پاسخ شما :.
  اون که میشه المثنی گرفت
  اما به نظر من اصل این کار که دو جا درس بخونی غلطه. نمی دونم چه قصدی از خوندن دو رشته هست . چون مدرک که اصلا ارزشی نداره و....

 • سلام شخصی لیسانس برق از دانشگاه دولتی روزانه دارد. تصمیم دارد در کنکور تجربی شرکت کند وبه رشته پزشکی یا دندان پزشکی برود.
  آیا تحصیل در رشته پزشکی برایش رایگان است؟
  ممنون میشم از پاسختون چون خیلی واجبه

  پاسخ شما :.
  بله

 • سلام اگر کارمند آموزش و پرورش باشیم با زیر گروه پزشکی ۵۵۰۰۰رشته تجربی شانس قبولی در رشته های داروسازی و پزشکی را داریم لطفا به ایمیل جواب رو بنویسد

  پاسخ شما :.
  به نظر من شانستون خیلی کمه

 • سلام من دانشجوی ترم ۳ مامایی هستم میخاستم بدونم من میتونم بدونه انصراف دادن کنکور بدم اونم واسه دانشگاه بین المللی/تا اگه قبول نشدم تو همون رشته ادامه تحصیل بدم خاهشا جواب بدید

  پاسخ شما :
  نه

 • سلام و خسته نباشی.١ سؤال داشتم:
  میشه کسی هم تو دانشگاه ازاد و هم سراسری( روزانه) هم زمان درس بخونند ؟؟

  پاسخ شما :
  به طور کلی نه
  اما شاید اگه متوجه نشن بتونی این کار رو بکنی ولی اصلا چه دلیلی داره که ادم انرژی و وقتش رو هدر بده

 • من دانشجوی ترم ۴ علوم آزمایشگاهی دولتی ام اگه انصراف بدم میتونم ادامه شو دانشگاه آزاد شهر خودم بگذرونم؟ جوری که انتقالی به حساب نشه؟

  پاسخ شما :
  نه اصلا نمی تونی

 • سلام
  با تشکر از سایت خوبتون
  من فارغ التحصیل دانشگاه پیام نور هستم، می خواستم بپرسم آیا می تونم تو آزمون سراسری دانشگاه های دولتی دوره کارشناسی پیوسته شرکت کنم؟ و از اول یک رشته دیگر را ادامه بدهم؟

 • سلام من در رشته کارشناسی کامپیوتر سخت افزار انصراف از تحصیل دادم. الان میخوام مجدد کنکور شرکت کنم آیا میتوانم در همان رشته قبلی تحصیل کنم اگر نه در رشته مشابه مثلا نرم افزار چطور؟؟؟ خیلی ممنون میشم راهنمایی کنید. مرسی

 • سلام ممنون از سایت خوبتون …
  میخواستم بپرسم راجع به شهریه ی طرح بین الملل و مجازی هم چیزی نگفتید ؟
  لطفا شهریه هاش و حدودش رو بگید مرسی

  پاسخ شما :
  شهریه ی رشته های بین الملی زیاده .
  تو قسمت برنامه ریزی درسی هست

 • سلام من دانشجو هستم و میخواستم بدانم آیا می توانم همزمان با رشته خودم در یک رشته دیگر در دانشگاه در صورت قبولی در دانشگاه ادامه تحصیل بدم لطفا هر چه سریع تر جواب من را بدهید.

  پاسخ شما :
  اگه روزانه باشید تا زمانی که متوجه نشن می تونی اما بفهمن از هر دو محروم می شی

 • سلام ببخشیدمیشه شرایط پذیرش دانشگاه بین الملل روبگید وباچه رتبه ای میشه پزشکی ویاداروسازی ودندانپزشکی تودانشگاه ازادقبول شدهمینطورم رتبه قبول شدن این رشته هادردانشگاه بین المللی روبگیدواینکه واسه بین المللی شرط معدل لازمه من رشته ام ریاضی بوده معدل کتبیمم۱۰بوده اگه رتبه ام خوب بشه به این خاطرکه معدلم پایینه تومصاحبه دانشگاه بین المللی ردم میکنن خواهشاراهنماییم کنید

  پاسخ شما :
  شرط اصلی برای قبولی رتبه تو کنکور سراسریه اما اگه شرایطت با یکی دیگه برابر باشه معدل هم نگاه می کنن اما نه اینطوری که به خاطر معدل ردت کنن

 • سلام. من دیپلم ریاضی دارم (دیپلم سال ۸۸). پیش دانشگاهی هم نخواندم. دوست دارم در رشته‌ی مترجمی زبان انگلیسی تحصیل کنم. ولی خواندن درسهای تخصصی ریاضی که در آن ضعیف هستم و درسهای متفرقه مثل عربی و دینی که ربطی به انگلیسی ندارند٬ برایم دشوار است. میخواهم بدانم راهی برای من وجود دارد؟ آیا دانشگاه «علمی کاربردی» با گرفتن آزمون زبان انگلیسی و شرایط بنده٬ من را میپذیرد؟ پیشاپیش از جوابتون ممنونم. حتی الامکان میخواهم درسهایی که مربوط به انگلیسی نیست و به آن علاقه ای ندارم٬ نخوانم . از سربازی هم معاف هستم.

  پاسخ شما :
  برای ورود به دانشگاه در مقطع لیسانس( کارشناسی) حتما باید در یک رشته پیش دانشگاهی رو بگذرونی در غیر اینصورت با کنکور و بی کنکور نمی تونی بری دانشگاه

 • چطور میتوانم از راه دور در دانشگاه شما ثبت نام نمایم البته اگر جواب خیلی خوشحال میشم.

  پاسخ شما :
  من منظورتون را نمی فهمم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.